Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1059 av 27. april 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 med hensyn til merking av visse energirelaterte produkter

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1059 of 27 April 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulations (EU) No 1059/2010, (EU) No 1060/2010, (EU) No 1061/2010, (EU) No 1062/2010, (EU) No 626/2011, (EU) No 392/2012 and (EU) No 874/2012 with regard to the labelling of certain energy-related products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.7.2020)

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Den delegerte endringsforordningen endrer nesten samtlige språkversjoner av energimerkeforordninger som allerede er gjennomført i norsk rett. Fastsettelsen av endringsforordningen skyldes en rekke feil i språkversjonene av energimerkeforordningene for oppvaskmaskiner (1059/2010), husholdningskjøleskap (1060/2010), vaskemaskiner (1061/2010), fjernsyn (1062/2010), klimaanlegg (626/2011), tørketromler (392/2012) og lyskilder (874/2012). Feilene gjelder for eksempel informasjonkrav om energi- og vannforbruk, beregninger av energiforbruk, og hvordan avrundinger av tall er gjort.  

Merknader

Det har vært avklaringer mellom NVE og Utenriksdepartementet om at samme praksis i liknende saker tidligere (Samferdselsdepartementet), skal følges. 

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).


Rettslige konsekvenser

Dersom de norske språkversjonene av forordningene inneholder de samme feilene, må de også korrigeres. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. Forordningen korrigerer språkversjoner av en EU-forordning som allerede er gjennomført. 

Sakkyndige instansers merknader

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU  27. april 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2020
Anvendelsesdato i EU
09.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet