Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av de aktive stoffene Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 som aktive stoffer med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation renewing the approval of the active substances Phlebiopsis gigantea strains VRA 1835, VRA 1984 and FOC PG 410.3 as low-risk substances in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens direktiv 2008/113/EF medtog Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 som aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstofferne Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 30. april 2021.

(4) Der blev i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af aktivstofferne Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5) Ansøgeren fremlagde de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og Kommissionen den 28. september 2018.

(7) Autoriteten gjorde det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden. Autoriteten fremsendte ligeledes vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgerne og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og iværksatte en offentlig høring om den. Autoriteten videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen.

(8) Den 18. september 2019 meddelte autoriteten Kommissionen sin konklusion om, hvorvidt Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommissionen fremlagde en indledende vurderingsrapport vedrørende fornyelse og udkastet til forordning om Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder i marts 2020.

(9) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens konklusion og, i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, til bemærkninger til rapporten vedrørende fornyelse. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10) Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstofferne Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 eller FOC PG 410.3, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt.

(11) Risikovurderingen for fornyelse af godkendelsen af aktivstofferne Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser de anvendelsesformål, hvortil plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 eller FOC PG 410.3, kan godkendes. Anvendelserne bør derfor ikke begrænses til anvendelse som fungicid.

(12) Kommissionen mener endvidere, at Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 er lavrisikoaktivstoffer i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 er ikke stoffer, der giver anledning til bekymring, og opfylder betingelserne i bilag II punkt 5 til forordning (EF) nr. 1107/2009. Ifølge den rapporterende medlemsstats og autoritetens vurdering, og idet der tages hensyn til de påtænkte anvendelsesformål, er Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 mikroorganismer, som indebærer en lav risiko for mennesker og dyr og for miljøet. Der blev ikke identificeret bekymrende forhold, og Phlebiopsis gigantea er ikke kendt for at være forbundet med nogen form for humant eller animalsk patogen. Phlebiopsis gigantea er blevet anvendt som biologisk bekæmpelsesmiddel i mere end et årti uden at det har ført til skadelige indvirkninger på mennesker siden den tidligere peer review, og baseret på den påtænkte anvendelse (dvs. direkte påføring på nåletræernes stammer) anses den potentielle eksponering af mennesker og virkningerne på den naturligt forekommende jordkoncentration for ubetydelig. Derfor er der kun planlagt nogle dæmpende foranstaltninger for arbejdstagere, og overordnet set opfyldes godkendelseskriterierne og kvalifikation som lavrisiko for disse aktivstoffer.

(13) Godkendelsen af Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 som lavrisikostoffer bør derfor fornyes.

(14) I overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 4, bør bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 derfor ændres.

(15) Godkendelsesperioden for Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/421 forlænget til den 30. april 2021 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af aktivstofferne udløber. Da der er truffet afgørelse om fornyelse af godkendelsen forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning anvendes fra den 1. september 2020.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet