Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet
10.02.2012

11.02.2012

01.01.2013
Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Bruk av hårfargemidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

16.02.2012
Markedsføring av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

06.07.2012
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

01.06.2013
Rapporteringsskjema om gjennomføring av batteridirektivet
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
10.02.2012

11.02.2012

04.07.2012
Testmetoder for kjemikaliedirektivet REACH
10.02.2012

11.02.2012

01.06.2013
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
10.02.2012

11.02.2012

02.10.2012
Liste over plantestoffer, inkludert tilberedninger og sammensetninger, til bruk i tradisjonelle plantemedisiner
10.02.2012

11.02.2012

10.02.2011
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA)
10.02.2012

11.02.2012

20.02.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
10.02.2012

01.02.2013
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

01.05.2012
Passasjerseter for traktorer
10.02.2012

11.02.2012

01.05.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet
10.02.2012

11.02.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
10.02.2012

11.02.2012

03.01.2012
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

03.12.2011
Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer
10.02.2012

11.02.2012

20.10.2010
Typegodkjenningsdirektivet for motorvogner
10.02.2012

11.02.2012

29.04.2009
Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter
10.02.2012

11.02.2012

03.01.2012
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
10.02.2012

11.02.2012

03.01.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Restmengder av visse plantevernmidler i næringsmidler
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorantraniliprol i gulrøtter
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Omsetning av grønnsakfrø: gjennomføringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

16.05.2013
EU-mål for reduksjon av visse salmonellaserotyper hos verpehøner
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Overgangsordninger for rå melk i Bulgaria: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Tillatelse til transport av kyllinger og høns ut av en restriksjonssone i Côtes d'Armor i Frankrike
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Liste over koordinerende myndigheter i forbindelse med hestekonkurranser
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Tilleggsgarantier for infeksiøs bovine rhinotrakeitt (IBR) hos storfe beregnet på handel
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

08.03.2012
Kriterier for vaksiner til bruk mot Newcastle-sykdom
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Kontroll med identifikasjon av småfe
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
19.12.2011

01.03.2013

01.03.2013
Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart
19.12.2011

01.03.2013

01.03.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA)
19.12.2011

01.03.2013

01.03.2013
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi
19.12.2011

20.12.2011

01.01.2012
Revisjonsdirektivet: krav til kompetente myndigheter i Australia og USA
02.12.2011

01.09.2012

Europeisk statistikk: kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med kjøpekraftspariteter
02.12.2011

03.12.2011

04.07.2013
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

04.07.2013
Rapportering om gjennnomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2009-2011
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
02.12.2011

03.12.2011

Standardiserte regler for klimakvoteregisteret: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

13.03.2012
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tremøbler
02.12.2011

03.12.2011

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper
02.12.2011

03.12.2011

Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteringene for EUs miljømerke til visse produkter
02.12.2011

03.12.2011

Utslippsregisterforordningen om forurensende stoffer: rapporteringsskjema
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

26.03.2012
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter: overgangsordninger
02.12.2011

03.12.2011

22.12.2011
Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly
02.12.2011

03.12.2011

12.12.2011
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

29.12.2011
Utstedelse av jernbanesikkerhetssertifikater
02.12.2011

03.12.2011

02.12.2011
Utstedelse av godkjennelser for jernbanesikkerhet
02.12.2011

03.12.2011

02.12.2011
Teknisk spesifikasjon for støy for konvensjonelle tog
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: referansedokument for jernbanekjøretøy
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

06.01.2012
Europeisk rådgivende utvalg for intelligente transportsystemer (ITS)
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Transport av farlig gods: særbestemmelser for visse land
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Utveksling og beskyttelse av personopplysninger i Israel
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Beskyttelse av personopplysninger i Andorra
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
02.12.2011

03.12.2011

09.01.2012
Trygdebestemmelser om sammenlegging av uavbrutte utsendingsperioder
02.12.2011

01.06.2012

01.06.2012
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)
02.12.2011

01.06.2012
Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs
02.12.2011

01.06.2012

01.06.2012
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger
02.12.2011

01.06.2012

01.06.2012
Samarbeid for bekjempelse av feil og misbruk av trygdeordninger over landegrensene
02.12.2011

01.06.2012
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon mellom helseinstitusjoner over landegrensene
02.12.2011

01.06.2012
Trygdebestermmelser om naturalytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel
02.12.2011

01.06.2012

Trygdebestemmelser om registrering i oppholdslandet
02.12.2011

01.06.2012

01.06.2012
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene
02.12.2011

01.06.2012

01.06.2012
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser i 2011-2013
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Rapportering om gjennomføring av direktivet om utslipp av flyktige organiske forbindelser
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Europeisk database for medisinsk utstyr (EUDAMED)
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Register over produkter som inneholder biocider
02.12.2011

03.12.2011

08.12.2011
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

23.08.2012
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer
02.12.2011

03.12.2011

06.12.2011
Renhetskriterier for fargestoffer i mat: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

12.12.2011
Transportabelt trykkutstyr
02.12.2011

03.12.2011

01.01.2013
Trykkbeholderdirektivet (kodifisering)
02.12.2011

03.12.2011

Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer
02.12.2011

03.12.2011

13.12.2011
Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer
02.12.2011

03.12.2011

13.12.2011
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til purker
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Fôr til hunder og katter med leddgikt
02.12.2011

03.12.2011

Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågriser
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Godkjennning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkekyr og hester
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Gjennomføringstiltak for varslingssystemet for næringsmidler og fôrvarer
02.12.2011

03.12.2011

08.12.2008
Status for BSE-risiko (kugalskap) i India, Peru, Panama og Sør-Korea
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Vårviremi hos karper: nasjonale tiltak i Ungarn og Storbritannia
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Tiltak mot spredning av herpesvirus til akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Regler for tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper
21.10.2011

22.10.2011

22.10.2011
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
21.10.2011

01.11.2012

24.06.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 19.4.2011
21.10.2011

01.11.2011

Havnestatskontroll: kriterier for vurdering av rederiene
21.10.2011

01.11.2011

Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om flaggstatskriterier
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Registre over lisenser og supplerende sertifikater til lokomotivførere
21.10.2011

01.11.2011

28.10.2011
Ansvarsforsikring for motorvogn
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om pentabromderivat av difenyleter og PFOS
21.10.2011

01.11.2011

27.11.2013
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
21.10.2011

01.11.2011

23.08.2012
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Restmengder i næringsmidler av 2-fenylfenol
21.10.2011

01.11.2011

24.10.2011
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Forbud mot bruk av triklosan som tilsetningstoff i plastproduksjon
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Overvåking av perfluorerte forbindelser i matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
21.10.2011

01.11.2011

Godkjenning og avvisning av visse helsepåstander på matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Avvisning av visse helsepåstander på matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Avslag for visse helsepåstander på matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Avslag for visse helsepåstander på matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Søknader om godkjenning av helsemessige påstander om næringsmidler
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Endringer til listen over godkjente vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes matvarer og kosttilskudd
21.10.2011

01.11.2011

08.12.2011
Godkjenning og avslag for visse helsemessige påstander på matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Avslag for visse helsemessige påstander på matvarer
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Lys og lyssignaler på motorsykler
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Utslipp fra lette biler og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Støtteben til motorsykler (kodifisering)
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Administrative sanksjoner når identifikasjon av storfe ikke kan bevises
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Enterobakterier i pasteuriserte meieriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Latvias storfedatabase
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Kontroll med identifikasjon av storfe
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser for listen over hurtigtester
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner i bløtdyr
21.10.2011

01.11.2011

30.03.2012
Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Produkter som skal klassifiseres som fôrmidler
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: forbud mot proteinprodukter fremstilt av gjærsortene Candida
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet nicarbazin til slaktekyllinger
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalkuner
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Godkjenning av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff til dyrefôr
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Permanent godkjenning av et enzympreparat i fôrtilsetning til eggleggende høner
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Godkjenning av ny bruk av et fôrtilsetningsstoff til kalveoppdrett
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Karenstiden for tilsetningsstoffet Monteban og andre legemidler til slaktekyllinger
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Godkjenning av veterinærlegemidler av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
21.10.2011

01.11.2011

01.11.2011
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket
30.09.2011

01.10.2011

04.07.2013
Statistiske undersøkelser av melk og meieriprodukter: endringsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

04.07.2013
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland:
30.09.2011

01.10.2011

04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland
30.09.2011

01.10.2011

04.07.2013
Statistikk over varehandelen med tredjeland
30.09.2011

01.10.2011

04.07.2013
Retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverk
30.09.2011

01.10.2011

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: moduler for vurdering av overenstemmelse av samtrafikkomponenter
30.09.2011

01.04.2013

04.10.2011
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport
30.09.2011

01.10.2011

11.12.2015
Utveksling av personopplysninger med Færøyene
30.09.2011

01.10.2011

Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
30.09.2011

01.10.2011

19.01.2012
Utvidelse av telefonnummerserien 116 til legevakt og telefonrådgivning for ofre for forbrytelser
30.09.2011

01.10.2011

Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
30.09.2011

01.10.2011

19.01.2012
Samordnet bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
30.09.2011

01.10.2011

19.01.2012
Liste over registrerte sertifikatutstedere av elektroniske signaturer: endringsbestemmelser
30.09.2011

01.05.2012

Biociddirektivet: inkludering av bifenthrin som aktivt stoff
30.09.2011

01.10.2011

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som aktivt stoff
30.09.2011

01.10.2011

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av fenoxycarb som aktivt stoff
30.09.2011

01.10.2011

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av nonansyre som aktivt stoff
30.09.2011

01.10.2011

06.07.2012
Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Overgangsordninger for nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania: endringsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Produksjon av rå melk i Bulgaria: endring av overgangsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Romania: endringsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter
20.07.2011

21.07.2011

EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)
19.07.2011

20.07.2011

01.01.2011
Felles regler for drift av lufttrafikk
19.07.2011

20.07.2011

12.08.2011
Utveksling av fortrolige bedriftsopplysninger mellom Eurostat og nasjonalbanker
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2013
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial støtte (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2013
Drivhusgasser i luftfartssektoren: referanseverdi basert på utslipp i 2004-2006
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser ved utvidelse til EFTA/EØS-landene
01.07.2011

02.07.2011

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
01.07.2011

02.07.2011

Avfallsdirektivet
01.07.2011

01.11.2012

01.01.2016
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
01.07.2011

02.07.2011

Standard for kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter
01.07.2011

01.11.2012

Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
01.07.2011

01.11.2012

01.07.2012
Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter
01.07.2011

01.11.2012

01.03.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010
01.07.2011

02.07.2011

09.07.2010
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
01.07.2011

01.01.2015

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning
01.07.2011

01.06.2012
Rett til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning ved arbeid eller virksomhet i utlandet
01.07.2011

01.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

01.06.2012

22.06.2012
Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser
01.07.2011

01.06.2012
Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat
01.07.2011

01.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
01.07.2011

01.06.2012

22.06.2012
Trygdebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
01.07.2011

01.06.2012
Samtidig rett til familieytelser
01.07.2011

01.06.2012
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger
01.07.2011

01.06.2012

22.06.2012
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.07.2011

01.06.2012
Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling
01.07.2011

01.06.2012
Alders-, uføre- og etterlattepensjon
01.07.2011

01.06.2012
Det europeiske helsetrygdkort
01.07.2011

01.06.2012
Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet
01.07.2011

01.06.2012
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.07.2011

01.06.2012

01.06.2012
Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2013
Energistatistikk: årlige oppgaver om kjernekraftanlegg
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2013
Begrensninger på salg og bruk av av diklormetan, lampeolje og tennvæske samt tinnorganiske forbindelser
01.07.2011

02.07.2011

17.11.2011
Endringer til REACH-forordningen om kjemikaler
01.07.2011

02.07.2011

17.11.2011
Forbud mot visse stoffer som inneholder biocider
01.07.2011

02.07.2011

Bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kvikksølv, krom m.m.
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Biociddirektivet: bruk av karbondioksid (produktgruppe 18)
01.07.2011

02.07.2011

Legemidler til avansert terapi
01.07.2011

02.07.2011

06.09.2011
Farging av legemidler (kodifisering)
01.07.2011

02.07.2011

06.09.2011
Markedsføringstillatelser for legemidler
01.07.2011

02.07.2011

06.09.2011
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - 2009
01.07.2011

02.07.2011

12.01.2010
Utdanning, autorisasjon og kontroll i forbindelse med bruk av humane vev og celler
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Forbud mot bruk av bisfenol A i tåteflasker
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Merking av vin: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2011
Godkjent helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Overvåking av akrylamid i matvarer
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Krav til bruk av aluminiumoksid til rensing av fluorid i drikkevann
01.07.2011

02.07.2011

13.07.2011
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Bruk av visse helsepåstander på matvarer
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Krav til miljøvennlig utforming av lysstoffrør: endringsbestemmelser
01.07.2011

01.11.2012

01.01.2012
Økodesign-direktivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter
01.07.2011

01.11.2012

01.01.2012
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
01.07.2011

02.07.2011

12.10.2011
Såvarer: forsøk med forhøyet partistørrelse
01.07.2011

02.07.2011

11.07.2011
Midlertidig handel med sorter av Avena strigosa Schreb.
01.07.2011

02.07.2011

11.07.2011
Unntaksbestemmelser for visse arter av såvarer
01.07.2011

02.07.2011

11.07.2011
Godkjenning av et russisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Unntak fra uttransporteringsforbudet for visse dyr mottakelig for blåtunge
01.07.2011

02.07.2011

19.07.2011
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for testing av rabiesvaksiner
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Veterinærstatus for brucellose og tuberkulose i Estland, Latvia og regionen Balearene i Spania
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Standardhelsesertifikat for dyr fra bedrifter
01.07.2011

02.07.2011

13.12.2011
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

09.12.2011
Tidspunkt for flytting av storfe til sommerbeite
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Mål for redusert forekomst av salmonellaserotyper hos avlsfjørfe
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2011
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr
01.07.2011

02.07.2011

08.09.2011
Import av fotografisk gelatin til Tsjekkia
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Innrapportering av dyresykdommer: gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

08.09.2011

Sider