Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier
28.09.2012

01.11.2012

10.04.2013
Biociddirektivet: inkludering av kobberhydroksider og -karbonat som aktive stoffer
28.09.2012

29.09.2012

08.10.2012
Biociddirektivet: oppføring av bendiokarb som aktivt stoff
28.09.2012

29.09.2012

08.10.2012
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet flufenoxuron
28.09.2012

29.09.2012

08.10.2012
Forbud mot biocider som inneholder visse stoffer
28.09.2012

29.09.2012

08.10.2012
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
28.09.2012

01.11.2012

Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
28.09.2012

29.09.2012

09.10.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet fenoksymetylpenicillin i matvarer
28.09.2012

01.11.2012

05.10.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet altrenogest i matvarer
28.09.2012

01.11.2012

05.10.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer
28.09.2012

01.11.2012

05.10.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser
28.09.2012

01.11.2012

05.10.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om oktenidin-dihydroklorid
28.09.2012

01.11.2012

05.10.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
28.09.2012

01.11.2012

05.10.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
28.09.2012

01.11.2012

05.10.2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil
28.09.2012

01.11.2012

Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking
28.09.2012

01.05.2013

01.11.2012
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
28.09.2012

01.11.2012

25.05.2012
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer
28.09.2012

01.11.2012

25.05.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om innstigningskrav
28.09.2012

01.11.2012

25.05.2012
Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler
28.09.2012

29.09.2012

29.09.2012
Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjærkre og fjærkreprodukter
28.09.2012

29.09.2012

10.03.2012
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom - endringer for Belgia
28.09.2012

29.09.2012

01.10.2012
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser
28.09.2012

29.09.2012

01.05.2013
Likestilte metoder for testing av trikiner i kjøtt
28.09.2012

01.11.2012

01.10.2012
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania
28.09.2012

01.11.2012

29.09.2012
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
28.09.2012

01.11.2012

29.09.2012
Antallet drivhusgasskvoter som skal auksjoneres før 2013
26.07.2012

27.07.2012

Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
26.07.2012

27.07.2012

Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
26.07.2012

27.07.2012

02.04.2013
Auksjoneringsforordningen: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter
26.07.2012

27.07.2012

01.08.2013
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
26.07.2012

27.07.2012

CO2-kvotehandel: bruk av internasjonale kreditter fra projekter som omfatter industrigasser
26.07.2012

27.07.2012

Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
26.07.2012

27.07.2012

Sektorer utsatt for karbonlekkasje
26.07.2012

27.07.2012

Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
26.07.2012

27.07.2012

Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen
26.07.2012

27.07.2012

Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2012-2014)
26.07.2012

27.07.2012

31.07.2012
Rapportering om gjennomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2012-2013
13.07.2012

14.07.2012

14.07.2012
Vikarbyrådirektivet
13.07.2012

01.05.2013

01.01.2013
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
13.07.2012

14.07.2012

Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om bruk av hydrogenperoksid i tannblekemidler
13.07.2012

14.07.2012

31.10.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): timian
13.07.2012

14.07.2012

14.07.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Vitis vinifera (vinblad)
13.07.2012

14.07.2012

14.07.2012
Oppheving av direktiver om måling
13.07.2012

14.07.2012

18.12.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om understellsnummer og fabrikasjonsplate
13.07.2012

14.07.2012

09.08.2012
Kategorier av vinprodukter, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner
13.07.2012

01.04.2013

Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
13.07.2012

01.04.2013

Anriking av vin produsert av druer som er høstet i 2010
13.07.2012

01.04.2013

15.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
13.07.2012

01.04.2013

Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
13.07.2012

01.04.2013

Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
13.07.2012

14.07.2012

EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013)
13.07.2012

15.12.2012

01.01.2012
Metallskrapforordningen
13.07.2012

01.04.2013

09.12.2013
Tilgang til landenes geodata og tjenester (Inspire - datadeling)
13.07.2012

14.07.2012

08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): gjennomføringsbestemmelser for samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester
13.07.2012

14.07.2012

08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): nettjenester
13.07.2012

14.07.2012

08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester
13.07.2012

14.07.2012

08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): nedlastning- og konverteringstjenester
13.07.2012

14.07.2012

08.08.2012
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon
13.07.2012

14.07.2012

13.07.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.4.2012
13.07.2012

14.07.2012

16.04.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Bangladesh
13.07.2012

14.07.2012

14.07.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Kapp Verde
13.07.2012

14.07.2012

14.07.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Uruguay
13.07.2012

14.07.2012

14.07.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Ghana
13.07.2012

14.07.2012

14.07.2012
Utdanning av lokomotivførere: gjennomføringsbestemmelser
13.07.2012

14.07.2012

19.07.2012
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet energi
13.07.2012

14.07.2012

19.07.2012
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
13.07.2012

14.07.2012

14.06.2013
Bruk av 800 MHz-båndet til landbasert kommunikasjon
13.07.2012

14.07.2012

Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
13.07.2012

01.04.2013

01.12.2013
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke)
13.07.2012

01.04.2013

12.04.2013
Felles rammer for markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
13.07.2012

01.04.2013

Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
13.07.2012

01.04.2013

12.04.2013
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for acrylamid
13.07.2012

14.07.2012

01.06.2013
Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum
13.07.2012

14.07.2012

19.12.2012
EUs referanselaboratorium for biers helse
13.07.2012

14.07.2012

16.07.2012
Det europeiske år for aktiv aldring 2012
15.06.2012

16.06.2012

01.01.2012
Det europeiske GNSS-byrået
15.06.2012

16.06.2012

01.01.2012
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet: bestemmelser for 2013
15.06.2012

16.06.2012

04.07.2013
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser
15.06.2012

16.06.2012

04.07.2013
Statistikk om turisme
15.06.2012

16.06.2012

04.07.2013
Rapportering fra overvåking av utsetting av genmodifiserte modifiserte organismer i miljøet
15.06.2012

16.06.2012

16.06.2012
Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser
15.06.2012

16.06.2012

Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
15.06.2012

01.06.2013

03.07.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Ecuador
15.06.2012

16.06.2012

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan
15.06.2012

16.06.2012

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Marokko
15.06.2012

16.06.2012

Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser
16.06.2012

16.06.2012

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Algerie
16.06.2012

16.06.2012

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Israel
15.06.2012

16.06.2012

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Sri Lanka
15.06.2012

16.06.2012

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: inndragelse av godkjenning av Georgia
15.06.2012

16.06.2012

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Tunisia
15.06.2012

16.06.2012

Samtrafikkevnen for drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystem
15.06.2012

16.06.2012

19.06.2012
Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser
15.06.2012

16.06.2012

01.07.2012
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet
15.06.2012

01.02.2013

01.01.2013
AMT-direktivet om utøvelse av fjernsyns- og medievirksomhet
15.06.2012

01.02.2013

Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
15.06.2012

16.06.2012

19.01.2012
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
15.06.2012

01.12.2013

01.06.2013
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger
15.06.2012

16.06.2012

31.10.2012
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
15.06.2012

16.06.2012

31.10.2012
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
15.06.2012

01.02.2013

16.06.2012
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler
15.06.2012

01.02.2013

29.11.2013
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
15.06.2012

01.02.2013

13.06.2014
Avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur
15.06.2012

01.02.2013

16.06.2012
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
15.06.2012

01.02.2013

10.04.2013
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012
Plastforordningen om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringer og rettelser
15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer
15.06.2012

16.06.2012

19.06.2012
Grenseverdier for nitrat i grønnsaker
15.06.2012

16.06.2012

19.06.2012
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider
15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012
Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler
15.06.2012

16.06.2012

18.06.2012
Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler
15.06.2012

16.06.2012

19.06.2012
Bestemmelser om frosset mat av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
15.06.2012

16.06.2012

09.10.2012
Slaktekyllingsdirektivet
15.06.2012

16.06.2012

24.01.2013
Handel med sæd fra storfe fra seminstasjoner og sædlagre
15.06.2012

16.06.2012

23.10.2012
Tiltak mot echinococcose hos hunder
15.06.2012

16.06.2012

01.03.2013
Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser om tekniske krav til rabiesvaksinasjon
15.06.2012

16.06.2012

01.03.2013
EØS-relevant regelverk for vinsektoren
30.04.2012

01.04.2013

15.04.2013
Bestemmelser om kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
30.04.2012

01.04.2013

15.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
30.04.2012

01.04.2013

15.04.2013
Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
30.04.2012

01.04.2013

15.04.2013
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
30.04.2012

01.04.2013

Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur
15.06.2012

05.03.2013

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 7
30.04.2012

01.05.2012

30.04.2012
Fusjonsdirektivet (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap
30.04.2012

01.02.2013

04.07.2013
Avfallsforordningen: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

26.10.2012
Kriterier for LNG-tankskips bruk av teknologi for reduksjon av svovelutslipp
30.04.2012

01.05.2012

Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA
30.04.2012

01.05.2012

10.08.2012
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
30.04.2012

01.05.2012

Trygdebestemmelser om proteser, større hjelpemidler eller andre større naturalytelser
30.04.2012

01.06.2012
Definisjon av trygdetid: sammenlegging av perioder
30.04.2012

01.06.2012
Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon
30.04.2012

01.05.2012

Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker
30.04.2012

01.05.2012

12.12.2012
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Bruk av etyllaurylarginat i kosmetiske produkter
30.04.2012

01.05.2012

16.05.2012
Merking av kapasiteten til oppladbare batterier
30.04.2012

01.05.2012

24.10.2012
Restriksjoner på bruk av kreosot
30.04.2012

01.05.2012

06.07.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
30.04.2012

01.05.2012

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler
30.04.2012

01.05.2012

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer
30.04.2012

01.05.2012

30.05.2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler
30.04.2012

01.05.2012

30.05.2012
Identifisering av bestemte matvareforsendelser
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av motorkøretøyer: gjennomføringsbestemmelser angående fotgjengere og andre bløte trafikkanter
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøy: tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Krav til sporbarhet for matvarer av animalsk opprinnelse
30.04.2012

01.05.2012

01.07.2012
Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport
30.04.2012

01.05.2012

04.05.2012
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier
30.04.2012

01.05.2012

16.05.2012
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver
30.04.2012

01.05.2012

03.05.2012
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
30.04.2012

01.05.2012

03.05.2012
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til perlehøns
30.04.2012

01.05.2012

03.05.2012
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

04.05.2012
Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for vilt og viltkjøtt
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt
30.04.2012

01.05.2012

Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013)
30.04.2012

01.05.2012

01.02.2013
Status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner: endringer for Latvia og Portugal
30.04.2012

01.05.2012

Status for storfe angående infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland
30.04.2012

01.05.2012

Dyrehelsebestemmelser om handel med storfe fra visse regioner Italia, Polen og Storbritannia
30.04.2012

01.05.2012

Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg
30.04.2012

18.05.2012
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg
30.04.2012

01.05.2012

Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker
30.03.2012

31.03.2012

15.06.2012
Statistikk over migrasjon og internasjonal beskyttelse: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2012

31.03.2012

04.07.2013
Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

Definisjonen av inert avfall i direktivet om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

21.06.2012
Tekniske krav til karakterisering av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

15.06.2012
Økonomisk sikkerhetsordning i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

15.06.2012
Kriterier for klassifisering av anlegg for behandling av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

15.06.2012
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall
30.03.2012

31.03.2012

26.10.2012
Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene
30.03.2012

31.03.2012

31.03.2012
Rapporteringsystem for klager og forespørsler fra forbrukere
30.03.2012

31.03.2012

31.03.2012
Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
30.03.2012

31.03.2012

01.07.2012
Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning
30.03.2012

31.03.2012

20.04.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 21.11.2011
30.03.2012

01.05.2012

25.11.2011
Direktiv om flyplassavgifter
30.03.2012

01.06.2012

01.01.2015
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
30.03.2012

01.05.2012

Undersøkelser av sjøulykker
30.03.2012

10.12.2012
Styringsgruppen for SafeSeaNet
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk: endringsbestemmelser
30.03.2012

01.08.2012

15.09.2014
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
System for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
30.03.2012

31.03.2012

08.05.2012
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet infrastruktur
30.03.2012

31.03.2012

11.04.2012
Retningslinjer for rapportering om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport
30.03.2012

31.03.2012

Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
30.03.2012

01.05.2013

16.03.2013
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
30.03.2012

31.03.2012

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
30.03.2012

01.08.2014

12.10.2016
Fri bevegelse av arbeidskraft
30.03.2012

01.02.2013

14.12.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr
30.03.2012

01.05.2012

09.01.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr
30.03.2012

01.05.2012

05.10.2012
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser: endringsbestemmelser
30.03.2012

31.03.2012

09.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av deltamethrin som aktivt stoff
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av en stamme av Bacillus thuringiensis som aktivt stoff
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av fipronil som aktivt stoff
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av lambda-cyhalothrin som aktivt stoff
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
30.03.2012

31.03.2012

06.05.2010
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående abamectin
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående imidacloprid
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Data om legemidler til avansert terapi
30.03.2012

31.03.2012

16.05.2012
Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater
30.03.2012

01.05.2012

26.10.2012
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
30.03.2012

31.03.2012

Avslag på bruk av visse helsepåstander for matvarer
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Bruk av visse helsepåstander på matvarer
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Begrensninger i bruk av bisfenol A i tåteflasker til spebarn
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Søknadsprosedyrer i helsepåstandsforordningen
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Metoder til bestemmelse av sammensetning av polypropylen/ polyamid-bikomponentfiber
30.03.2012

31.03.2012

Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: innarbeiding av FN/ECE-regelverk
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av motorvogner, inkludert nye sikkerhetskrav til dekk m.m.
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i næringsmidler
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012

Sider