Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om godkjenning i hold til endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lysfunksjoner på kjøretøyer som bruker lysemitterende dioder som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer i forbindelse med den verdensomspennende testprosedyre for lette kjøretøyer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1339 of 23 September 2020 on the approval pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from certain light commercial vehicles in relation to the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 19. december 2019 indgav producenterne Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH-PSA, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford-Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge, i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) 2019/631 en fælles ansøgning (»ansøgningen«) om godkendelse af effektive udvendige lysfunktioner, der anvender lysemitterende dioder (»effektive udvendige LED-lysfunktioner«), som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer med forbrændingsmotor, der kan køre på benzin, diesel og visse alternative brændstoffer.

(2) Den 20. februar 2020 indgav Renault SA på vegne af ansøgerne en supplerende ansøgning vedrørende anvendelsen af teknologien i visse hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (»NOVC-HEV«) af klasse N1. Da den supplerende ansøgning vedrører samme innovative teknologi, og der gælder de samme betingelser for anvendelsen heraf i de pågældende køretøjsklasser, bør både ansøgningen og den supplerende ansøgning behandles i samme afgørelse.

(3) Ansøgningen vedrører CO2-emissionsbesparelser, der ikke kan påvises ved målinger udført i overensstemmelse den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (»WLTP«) som beskrevet i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.

(4) Ansøgningen er vurderet i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) 2019/631, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 såvel som de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (juli 2018-udgaven (V2)). Som krævet i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2019/631 er ansøgningen ledsaget af en verifikationsrapport udarbejdet af et uafhængigt og godkendt organ.

(5) Anvendelsen af visse effektive udvendige LED-lysfunktioner er allerede godkendt til personbiler ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/128/EU, (EU) 2015/206, (EU) 2016/160 og (EU) 2016/587 under henvisning til New European Drive Cycle (NEDC) og ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 under henvisning til WLTP (»tidligere godkendelsesgennemførelsesafgørelser«) som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner på en måde, der ikke er omfattet af de målinger, der udføres som led i henholdsvis NEDC og WLTP.

(6) På baggrund af erfaringerne fra de tidligere godkendelsesgennemførelsesafgørelser samt de rapporter og oplysninger, der er forelagt sammen med ansøgningen, er det tilfredsstillende og endegyldigt påvist, at en effektiv udvendig LED-lysfunktion eller passende kombinationer heraf opfylder kriterierne i artikel 11 i forordning (EU) 2019/631 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 og giver en reduktion af CO2-emissionerne på mindst 0,5 g CO2/km sammenlignet med det samme sæt udvendige referencelys.

(7) Ud over de udvendige køretøjslys, for hvilke anvendelsen af effektive LED-lysfunktioner allerede er godkendt som en innovativ teknologi ved de tidligere godkendelsesgennemførelsesafgørelser, vedrører ansøgningen også endemarkeringslys og sidemarkeringslys. Da disse lys ikke er tændt under de målinger, der foretages som led i WLTP-prøvningen, bør anvendelsen af effektive udvendige LED-lysfunktioner i disse lys også godkendes.

(8) I ansøgningen fastsættes en metode til bestemmelse af CO2-besparelserne ved anvendelse af effektive udvendige LED-lysfunktioner i en række køretøjslys til brug i lette erhvervskøretøjer med forbrændingsmotor samt i visse NOVC-HEV'er af klasse N1, der kan køre på benzin, diesel, flydende gas (LPG), komprimeret naturgas (CNG) eller E85.

(9) Da E85 kun er tilgængeligt i begrænset omfang på EU-markedet som helhed, anses det ikke for berettiget at skelne mellem dette brændstof og benzin for så vidt angår prøvningsmetoden.

(10) Ansøgerne har forelagt undersøgelser, der dokumenterer, at brugsmønstrene for udvendige lysfunktioner for lette erhvervskøretøjer og for personbiler er tilstrækkeligt sammenlignelige til, at den samme metode, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, kan anvendes for lette erhvervskøretøjer.

(11) For så vidt angår hjørnebelysning og statiske kurvelys har ansøgerne imidlertid foreslået at medtage specifikke brugsfaktorer, som er forskellige fra dem, der indgår i den metode, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119. De brugsfaktorer, som ansøgerne har foreslået for disse lys, kan anses for at være mere konservative end de faktorer, der er beskrevet i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, og disse nye brugsfaktorer bør derfor medtages i prøvningsmetoden i denne afgørelse. Desuden er endemarkeringslys og sidemarkeringslys ikke omfattet af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, og brugsfaktorer og effektforbrugsværdier for disse lys bør derfor tilføjes.

(12) Med disse tilføjelser bør prøvningsmetoden, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, anses for at være hensigtsmæssig til bestemmelse af CO2-besparelserne ved anvendelse af den innovative teknologi i lette erhvervskøretøjer.

(13) De effektive udvendige LED-lysfunktioner bør anvendes i lette erhvervskøretøjer med forbrændingsmotor eller i NOVC-HEV'er af klasse N1, for hvilke det ukorrigerede målte brændstofforbrug og CO2-emissionsværdierne må anvendes i overensstemmelse med punkt 1.1.4 i tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

(14) Fabrikanterne bør have mulighed for at ansøge en typegodkendende myndighed om certificering af CO2-besparelserne ved anvendelse af effektive udvendige LED-lysfunktioner, hvis betingelserne i denne afgørelse er opfyldt. Fabrikanterne bør med henblik herpå sikre sig, at ansøgningen om certificering ledsages af en verifikationsrapport fra et uafhængigt og godkendt organ, der bekræfter, at den innovative teknologi opfylder kravene i denne afgørelse, og at besparelserne er bestemt i overensstemmelse med den prøvningsmetode, der er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

(15)
For at fremme udbredelsen af den innovative teknologi i nye køretøjer bør fabrikanterne også have mulighed for at ansøge om certificering af CO2-besparelser, der opnås ved anvendelse af flere forskellige effektive udvendige LED-lysfunktioner. Hvis denne mulighed benyttes, bør der imidlertid anvendes en mekanisme, der skaber incitament til kun at udbrede anvendelsen af de effektive udvendige LED-lysfunktioner, der har den største virkningsgrad.

(16)m Det er den typegodkendende myndigheds ansvar at foretage en grundig kontrol af, at betingelserne for certificering af CO2-besparelserne ved anvendelse af en innovativ teknologi som fastsat i denne afgørelse er opfyldt. Hvis certificeringen udstedes, bør den ansvarlige typegodkendende myndighed sikre sig, at alle de elementer, der indgår i certificeringen, registreres i en prøvningsrapport og opbevares sammen med verifikationsrapporten, og at oplysningerne stilles til rådighed for Kommissionen på dennes anmodning.

(17) Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, bør den innovative teknologi tildeles en individuel kode.

(18) Fra 2021 skal fabrikanternes opfyldelse af deres specifikke CO2-emissionsmål fastsættes på grundlag af de CO2-emissioner, der er bestemt i overensstemmelse med WLTP. CO2-besparelser, der opnås ved anvendelse af innovativ teknologi, der er certificeret med henvisning til denne afgørelse, kan derfor tages i betragtning ved beregningen af en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra og med nævnte kalenderår —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2020
Anvendelsesdato i EU
18.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet