Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/988 av 12. mars 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/988 of 12 March 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder enkelte rettelser i den danske og den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2015/35 om utfyllende regler til solvensregelverket som gjelder for forsikringsforetak (Solvens II).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Denne forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Disse rettelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.03.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet