Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. mars 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 12 March 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den tyske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/352 indeholder en fejl i den indledende sætning i artikel 18, stk. 5, første afsnit, hvorved bestemmelsen får den modsatte betydning af, hvad der var hensigten.

(2) Den tyske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 indeholder fejl i artikel 116, stk. 3, litra d), nr. ii), og artikel 147, stk. 3, litra d), nr. ii), hvilket ændrer tekstens betydning.

(3) Den danske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 indeholder fejl i artikel 209, stk. 3, litra h) og i), hvorved bestemmelsen får den modsatte betydning af, hvad der var hensigten.

(4) Den danske og den tyske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet