Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/657 av 15. mai om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/657 of 15 May 2020 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den portugisiske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 indeholder en række terminologiske fejl i hele retsakten og i bilagene.

(2) Den svenske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 indeholder fejl i bilag I, afsnit SR.22.03.01 og S.35.01.04, og i bilag II, afsnit S.22.03, for så vidt angår rentetype, og i bilag II, afsnit S.26.03, for så vidt angår udtryk for procentpoint.

(3) Den portugisiske og den svenske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.05.2020
Anvendelsesdato i EU
07.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet