Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Biociddirektivet: inkludering av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som aktivt stoff
30.09.2011

01.10.2011

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av fenoxycarb som aktivt stoff
30.09.2011

01.10.2011

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av nonansyre som aktivt stoff
30.09.2011

01.10.2011

06.07.2012
Overgangsordninger for nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania: endringsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Produksjon av rå melk i Bulgaria: endring av overgangsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Romania: endringsbestemmelser
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
30.09.2011

01.10.2011

01.10.2011
Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter
20.07.2011

21.07.2011

EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)
19.07.2011

20.07.2011

01.01.2011
Felles regler for drift av lufttrafikk
19.07.2011

20.07.2011

12.08.2011
Utveksling av fortrolige bedriftsopplysninger mellom Eurostat og nasjonalbanker
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2013
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial støtte (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2013
Drivhusgasser i luftfartssektoren: referanseverdi basert på utslipp i 2004-2006
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
01.07.2011

02.07.2011

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser ved utvidelse til EFTA/EØS-landene
01.07.2011

02.07.2011

Avfallsdirektivet
01.07.2011

01.11.2012

01.01.2016
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
01.07.2011

02.07.2011

Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter
01.07.2011

01.11.2012

01.03.2010
Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
01.07.2011

01.11.2012

01.07.2012
Standard for kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter
01.07.2011

01.11.2012

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010
01.07.2011

02.07.2011

09.07.2010
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
01.07.2011

01.01.2015

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning
01.07.2011

01.06.2012
Rett til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning ved arbeid eller virksomhet i utlandet
01.07.2011

01.06.2012
Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser
01.07.2011

01.06.2012
Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat
01.07.2011

01.06.2012
Trygdebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
01.07.2011

01.06.2012
Samtidig rett til familieytelser
01.07.2011

01.06.2012
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.07.2011

01.06.2012
Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling
01.07.2011

01.06.2012
Alders-, uføre- og etterlattepensjon
01.07.2011

01.06.2012
Det europeiske helsetrygdkort
01.07.2011

01.06.2012
Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet
01.07.2011

01.06.2012
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.07.2011

01.06.2012

01.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

01.06.2012

22.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
01.07.2011

01.06.2012

22.06.2012
Trygdeforordningen
01.07.2011

01.06.2012

22.06.2012
Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2013
Energistatistikk: årlige oppgaver om kjernekraftanlegg
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2013
Endringer til REACH-forordningen om kjemikaler
01.07.2011

02.07.2011

17.11.2011
Begrensninger på salg og bruk av av diklormetan, lampeolje og tennvæske samt tinnorganiske forbindelser
01.07.2011

02.07.2011

17.11.2011
Biociddirektivet: bruk av karbondioksid (produktgruppe 18)
01.07.2011

02.07.2011

Forbud mot visse stoffer som inneholder biocider
01.07.2011

02.07.2011

Bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kvikksølv, krom m.m.
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Farging av legemidler (kodifisering)
01.07.2011

02.07.2011

06.09.2011
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - 2009
01.07.2011

02.07.2011

12.01.2010
Markedsføringstillatelser for legemidler
01.07.2011

02.07.2011

06.09.2011
Legemidler til avansert terapi
01.07.2011

02.07.2011

06.09.2011
Utdanning, autorisasjon og kontroll i forbindelse med bruk av humane vev og celler
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Forbud mot bruk av bisfenol A i tåteflasker
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Merking av vin: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2011
Overvåking av akrylamid i matvarer
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Krav til bruk av aluminiumoksid til rensing av fluorid i drikkevann
01.07.2011

02.07.2011

13.07.2011
Godkjent helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Bruk av visse helsepåstander på matvarer
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Krav til miljøvennlig utforming av lysstoffrør: endringsbestemmelser
01.07.2011

01.11.2012

01.01.2012
Økodesign-direktivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter
01.07.2011

01.11.2012

01.01.2012
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
01.07.2011

02.07.2011

12.10.2011
Såvarer: forsøk med forhøyet partistørrelse
01.07.2011

02.07.2011

11.07.2011
Midlertidig handel med sorter av Avena strigosa Schreb.
01.07.2011

02.07.2011

11.07.2011
Unntaksbestemmelser for visse arter av såvarer
01.07.2011

02.07.2011

11.07.2011
Unntak fra uttransporteringsforbudet for visse dyr mottakelig for blåtunge
01.07.2011

02.07.2011

19.07.2011
Godkjenning av et russisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for testing av rabiesvaksiner
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Veterinærstatus for brucellose og tuberkulose i Estland, Latvia og regionen Balearene i Spania
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Standardhelsesertifikat for dyr fra bedrifter
01.07.2011

02.07.2011

13.12.2011
Innrapportering av dyresykdommer: gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr
01.07.2011

02.07.2011

08.09.2011
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Rapporteringskoder for dyresykdommer i Tyskland
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

08.09.2011
Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer)
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers
01.07.2011

02.07.2011

Import av fotografisk gelatin til Tsjekkia
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Kontroll med animalske produkter: unntaksbestemmelse for sjøsnegler
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2011
Identifikasjon og merking av småfe: unntaksbestemmelse for sauer og geiter i dyreparker
01.07.2011

02.07.2011

11.10.2011
Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer
01.07.2011

02.07.2011

Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Mål for redusert forekomst av salmonellaserotyper hos avlsfjørfe
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2011
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

09.12.2011
Overgangsordninger for melk i Bulgaria
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Tidspunkt for flytting av storfe til sommerbeite
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Veterinær grensekontroll: endring for Hellas i listen over kontrollstasjoner
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Nødvaksinering av villsvin og utryddelse av klassisk svinepest i Tyskland
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Transport av kjæledyr og samhandel med bier og humler
01.07.2011

02.07.2011

13.12.2011
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Irland
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2011
Bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose: revisjon av landlister
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Overvåkingsprogrammer for fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Krav til hester, sauer og geiter ved donorhandel med sæd, egg og embryoer
01.07.2011

02.07.2011

11.07.2011
Regioner i Polen og Portugal som er frie for enzootisk kvegleukose
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania
01.07.2011

02.07.2011

04.10.2011
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland
01.07.2011

02.07.2011

06.07.2011
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Kvalitetsprøving av laboratorier som tester effektivitet av vaksiner mot hundegalskap
01.07.2011

02.07.2011

01.12.2011
Antall kjæledyr som kan transporteres ikke-kommersielt
01.07.2011

02.07.2011

01.12.2011
Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr (endringsbestemmelser)
01.07.2011

02.07.2011

01.12.2011
Stambøker for storfe
01.07.2011

02.07.2011

07.07.2011
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer
01.07.2011

02.07.2011

08.08.2011
Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros
01.07.2011

02.07.2011

Import til Tsjekkia av gelatin til fremstilling av fotografisk materiale
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
01.07.2011

02.07.2011

07.07.2011
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Nettsider med lister over godkjente virksomheter og laboratorier på veterinærområdet i forbindelse med import
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige
01.07.2011

02.07.2011

Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
01.07.2011

02.07.2011

Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer
01.07.2011

02.07.2011

Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan
01.07.2011

02.07.2011

Statistikk over inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser for 2012 om boligforhold
20.05.2011

21.05.2011

04.07.2013
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
20.05.2011

21.05.2011

04.07.2013
Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken
20.05.2011

21.05.2011

27.03.2012
Deltakere i kalibreringsarbeid mellom land med felles vanntyper
20.05.2011

21.05.2011

21.05.2011
Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand
20.05.2011

21.05.2011

27.03.2012
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om bombehunder
20.05.2011

21.05.2011

02.09.2011
Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer
20.05.2011

21.05.2011

01.12.2012
Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
20.05.2011

21.05.2011

01.12.2012
Teknisk kontroll med motorkøretøyer og tilhengere: vurdering av defekter
20.05.2011

21.05.2011

21.05.2011
Bevegelseshemmede og togtrafikk
20.05.2011

21.05.2011

23.05.2011
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet
20.05.2011

21.05.2011

23.05.2011
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet
20.05.2011

21.05.2011

23.05.2011
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
20.05.2011

21.05.2011

26.05.2011
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
20.05.2011

21.05.2011

06.06.2011
Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
20.05.2011

21.05.2011

06.06.2011
Enzymer i næringsmidler
20.05.2011

21.05.2011

06.06.2011
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer
20.05.2011

21.05.2011

Tilsetningdirektivet om tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
20.05.2011

21.05.2011

01.02.2012
Tilsetningdirektivet for næringsmidler: endringsbestemmelser
20.05.2011

21.05.2011

01.12.2011
Fornyet vurdering av tilsetningsstoffer i matvarer
20.05.2011

21.05.2011

06.06.2011
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
20.05.2011

21.05.2011

09.09.2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter
20.05.2011

21.05.2011

Feiltoleranse for måleinstrumenter
20.05.2011

21.05.2011

09.09.2011
SI-måleenheten katal for katalytisk aktivitet
20.05.2011

21.05.2011

Aerosoldirektivet (endring): sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet
20.05.2011

21.05.2011

05.05.2010
Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer
20.05.2011

21.05.2011

26.07.2011
Minstestandarder for kvaliteten av konsumprisindeksene
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen for 2010
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem
01.04.2011

02.04.2011

Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
01.04.2011

02.04.2011

Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
01.04.2011

02.04.2011

18.06.2013
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
01.04.2011

01.05.2012

Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
01.04.2011

02.04.2011

01.07.2018
Veikontroll av nyttekjøretøyer: risikovurdering av feil og mangler
01.04.2011

02.04.2011

02.04.2011
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmål
01.04.2011

02.04.2011

05.04.2011
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

01.05.2011
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
01.04.2011

02.04.2011

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 22.11.2010
01.04.2011

02.04.2011

25.11.2010
Biociddirektivet: bruk av spinosad som insektsmiddel
01.04.2011

02.04.2011

Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel
01.04.2011

02.04.2011

Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet
01.04.2011

02.04.2011

Krav til bruk av et biciocid som frastøtende middel eller lokkestoff
01.04.2011

02.04.2011

Ny vurdering vedrørende restriksjoner for korte klorparafiner
01.04.2011

02.04.2011

02.04.2011
Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner i næringsmidler av visse plantevernmidler
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Ernæringspåstander om omega-3 og umettet fett
01.04.2011

01.05.2011

01.05.2011
Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.04.2011

01.05.2011

02.05.2011
Viderformidling av personoplysninger til registerførere i tredjeland
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.07.2011

01.01.2016
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.04.2011

01.05.2011

27.05.2011
Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn
01.04.2011

01.05.2011

Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 24 og IFRS 8
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRIC-fortolkningsbidrag 14
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 og IFRS 7
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Revisjon av statistisk nomenklatur for nasjonalregnskapet
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2011
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Adgang til fortrolige statistiske data til vitenskapelige formål
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistikker om inntekter og levevilkår: undersøkelser om overføringer mellom generasjoner
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser)
01.04.2011

02.04.2011

Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2009)
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser)
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater
01.04.2011

02.04.2011

Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
01.04.2011

02.04.2011

Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
01.04.2011

01.01.2014
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og fartsskriverkort
01.04.2011

02.04.2011

24.05.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010
01.04.2011

02.04.2011

15.09.2010
Sikkerhetskrav til badeustyr til spebarn og småbarn
01.04.2011

02.04.2011

Oppføring av acrolein som et aktivt stoff (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

Bruk av kadmium i elektrisk og elektronisk utstyr
01.04.2011

02.04.2011

07.04.2011
Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

Bruk av det aktive stoffet warfarin (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

02.07.2011
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (endringer)
01.04.2011

01.05.2011

02.05.2011
Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger
01.04.2011

01.05.2011

06.05.2011
Gassapparatdirektivet
01.04.2011

02.04.2011

Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel
01.04.2011

01.05.2011

05.05.2011
Markedsføring og anvendelse av dyrefôr: utarbeiding av liste over fôrvarer
01.04.2011

01.05.2011

01.05.2011
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

01.05.2011
Overgangsordning for merking av dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

01.05.2011
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Bruk av 3-fytase som fôrtilsetning til mindre fuglearter
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

Godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av mangankelat som tilsetningsstoff til dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser
01.04.2011

02.04.2011

03.05.2011
Rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelse om sammensetning
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av zinkchelat som tilsetningsstoff til dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter
01.04.2011

02.04.2011

04.04.2011
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
01.04.2011

02.04.2011

15.04.2011
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser
11.02.2011

12.02.2011

21.02.2011
Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler: endringsbestemmelser
11.02.2011

12.02.2011

21.02.2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk og virkningsgrad
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Miljøvennlig design av lysstoffrør
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Strømforbruk av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
10.12.2010

11.12.2010

07.01.2013
Asbestdirektivet (kodifisering)
10.12.2010

11.12.2010

01.01.2013
Endringer til fordningen om luftdyktighet for luftfartøyer
10.12.2010

11.12.2010

21.12.2010
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
10.12.2010

11.12.2010

01.03.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
10.12.2010

11.12.2010

01.03.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
10.12.2010

11.12.2010

01.03.2011
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
10.12.2010

11.12.2010

29.04.2011
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
10.12.2010

11.12.2010

03.10.2013
Havnestatskontroll: utvidede skipsinspeksjoner
10.12.2010

11.12.2010

01.01.2011
Havnestatskontrolldirektivet
10.12.2010

11.12.2010

01.01.2011
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet
10.12.2010

11.12.2010

10.12.2010
Endringer til kontrollapparatet for veitransport
10.12.2010

11.12.2010

24.05.2011
Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr
10.12.2010

11.12.2010

Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering)
10.12.2010

11.12.2010

13.12.2010
Bruk av to ikke-oksiderende hårfargestoffer
10.12.2010

11.12.2010

01.11.2011
Forbud mot bruk av diazinon (biocid)
10.12.2010

11.12.2010

Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
10.12.2010

11.12.2010

Sider