Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1804 av 27. november 2020 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket for elektroniske skjermer

Commission Decision (EU) 2020/1804 of 27 November 2020 establishing the EU Ecolabel criteria for electronic displays

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning (EU)2020/1804 fastsetter kriterier for miljømerking med EU Ecolabel for elektroniske skjermer ("displays"). Produktgruppen omfatter TVer, monitorer inkludert PC-skjermer, og digitale informasjonstavler. Dokumentet er en revisjon av tidligere miljøkrav for TV-apparater.

Miljøkravene setter strenge kriterier for energieffektivitet, bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og innhold av resirkulerbart materiale. Det settes også krav til at produktet skal kunne repareres, demonteres og resirkuleres. Det settes dessuten krav til de sosiale forhold ved produksjon av produktene, ved utvinning av råstoffer, og bruk av "konfliktfrie" mineraler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i gruppe 2 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsevenser siden bruken av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses å være EØS-relevant og akseptabel og som anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2020
Anvendelsesdato i EU
21.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet