Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/896 av 28. mai 2019 om endring av gennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til europeiske bedømmelsesdokumenter for innvendige ikke-bærende skilleveggssystemer, systemer av mekanisk monterte, fleksible vanntetningsmembraner til tak, tynne komposittplater av metall, elastiske, hule mikrokuler som betonblanding, dekkfesteanordninger og selvbærende, gjennomsiktige takkits med plastplatebelegg

Commission Implementing Decision (EU) 2019/896 of 28 May 2019 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards European Assessment Documents for internal partition kits for use as non-loadbearing walls, systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing sheets, thin metal composite sheet, elastic micro hollow spheres as concrete admixture, decking fixing assemblies and self-supporting translucent roof kits with covering made of plastic sheets

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 skal tekniske vurderingsorganer anvende metoder og kriterier i europæiske vurderingsdokumenter, hvis referencer skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, til vurdering af ydeevnen for de byggevarer, der er omfattet af disse dokumenter, med hensyn til byggevarernes væsentlige egenskaber.

(2) Efter flere anmodninger fra fabrikanter om europæiske tekniske vurderinger har de tekniske vurderingsorganer udarbejdet og vedtaget flere europæiske vurderingsdokumenter i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 305/2011.

(3) De europæiske vurderingsdokumenter vedrører indvendige ikke-bærende skillevægssystemer, systemer af mekanisk fæstnede, fleksible vandtætningsmembraner til tage, tynd kompositplade i metal, elastiske, hule mikrosfærer som betonblanding, dækfastgørelsesanordninger og selvbærende, gennemskinnelige tagkits med belægning af plastikplader. De europæiske vurderingsdokumenter indeholder en generel beskrivelse af byggevaren, listen over de væsentlige egenskaber, som er relevante for varens tilsigtede anvendelse som angivet af fabrikanten, og som er aftalt mellem fabrikanten og organisationen af tekniske vurderingsorganer, samt metoderne og kriterierne for vurdering af varens ydeevne med hensyn til disse væsentlige egenskaber.

(4) Mens de europæiske vurderingsdokumenter vedrørende indvendige ikke-bærende skillevægssystemer, systemer af mekanisk fæstnede, fleksible vandtætningsmembraner til tage og selvbærende, gennemskinnelige tagkits med belægning af plastikplader er udstedt med henblik på at erstatte de tilsvarende tidligere anvendte retningslinjer for europæiske tekniske godkendelser (ETAG), er de europæiske vurderingsdokumenter vedrørende tynd kompositplade i metal, elastiske, hule mikrosfærer som betonblanding og dækfastgørelsesanordninger udelukkende baseret på individuelle fabrikanters anmodninger om europæiske tekniske vurderinger.

(5) Kommissionen har vurderet, hvorvidt de europæiske vurderingsdokumenter, hvortil organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet udkast, dækker de krav, som skal opfyldes i relation til de grundlæggende krav til bygværker, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011.

(6) De europæiske vurderingsdokumenter, hvortil organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet udkast, dækker de krav, som skal opfyldes i relation til de grundlæggende krav til bygværker, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011, da de elementer, der er anført i betragtning 3 i denne afgørelse, er behørigt indarbejdet i dem. Referencerne for de pågældende europæiske vurderingsdokumenter bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(7) Listen over europæiske vurderingsdokumenter offentliggøres ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450. Af hensyn til klarheden bør henvisninger til nye europæiske vurderingsdokumenter tilføjes til listen.

(8) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 bør derfor ændres.

(9) For at gøre det muligt at anvende de europæiske vurderingsdokumenter så tidligt som muligt bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2019
Anvendelsesdato i EU
29.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet