Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/987 av 20. januar 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/987 of 20 January 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.6.2020)

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
I nesten samtlige språkversjoner av Delegert kommisjonsforordning (EU) 1254/2014 har det i en bestemmelse blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Feilen gjelder et punkt om de ventilasjonsaggregatene som ikke er omfattet av forordningens virkeområde.

Det er også oppdaget andre språklige oversettelsesfeil i enkelte av språkversjonene.

Utkastet til forordning retter de nevnte feilene.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom NVE og Utenriksdepartementet om at samme praksis i liknende saker tidligere (Samferdselsdepartementet), skal følges.

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Rettslige konsekvenser
Dersom de norske språkversjonene av forordningene inneholder de samme feilene, må de også korrigeres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. Forordningen korrigerer språkversjoner av en EU-forordning som allerede er gjennomført.

Vurdering
Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er ferdigbehandlet i Europaparlamentet og Rådet. Neste steg er publisering i EU Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet