Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1155 av 14. juli 2016 om likeverdigheten av USA's offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1155 of 14 July 2016 on the equivalence of the public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2018)

Sammendrag av innhold
Beslutningen inneholder en ny vurdering av USAs offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystem. Virkningen av kommisjonens beslutning 2013/281/EU om at disse måtte anses likeverdige med tilsvarende systemer i EU/EØS, opphørte den 31. juli 2016. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1155 slår fast at de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper i USA som ivaretas av The Securities and Exchange Commission of the United States of America (SEC) og The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America (PCAOB), fremdeles oppfyller krav som er likeverdige med dem som er fastsatt i direktiv 2006/43/EF artikkel 29, 30 og 32.

Beslutningen gjelder for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2022

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er EØS-relevant. Når den er tatt inn i EØS-avtalen må den gjennomføres i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2016
Anvendelsesdato i EU
01.08.2016
Opphører å gjelde
31.07.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet