Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1004 av 9. juli 2020 om godkjenning av basisstoffet kumelk i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1004 of 9 July 2020 approving the basic substance cow milk in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen modtog den 20. september 2017 en ansøgning fra Basic-Eco-Logique om godkendelse af komælk som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1107/2009. Ansøgeren fik tilladelse til at afslutte ansøgningen, der blev færdiggjort i den nye version af maj 2018. Ved den lejlighed ændrede ansøgeren anvendelsesområdet til komælk (rå sødmælk fra køer).

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde den 22. august 2018 en teknisk rapport for Kommissionen. Kommissionen forelagde vurderingsrapporten og udkastet til nærværende forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 21. oktober 2019 og færdigbehandlede dem inden komitéens møde den 24. marts 2020.

(3) Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at komælk opfylder kriterierne for fødevarer, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002. Det anvendes desuden ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand eller endda ufortyndet. Det bør derfor betragtes som et basisstof.

(4) Mælk, som ikke er bestemt til konsum, betragtes som et animalsk biprodukt, jf. Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1069/2009. Det bør som sådan bør være i overensstemmelse med nævnte forordning og Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011.

(5) Da mælk på grund af laktose og mælkeproteiner er opført som et stof eller et produkt, der forårsager allergier eller intolerans, jf. punkt 7 i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011, bør anvendelsen begrænses til vækstfaser, hvor der ikke er nogen frugter.

(6) Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at komælk kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Komælk bør derfor godkendes som basisstof.

(7) Dog er det i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og i lyset af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at fastsætte visse betingelser for godkendelse, som er beskrevet i bilag I til nærværende forordning.

(8) I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet