Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA
30.04.2012

01.05.2012

10.08.2012
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
30.04.2012

01.05.2012

Trygdebestemmelser om proteser, større hjelpemidler eller andre større naturalytelser
30.04.2012

01.06.2012
Definisjon av trygdetid: sammenlegging av perioder
30.04.2012

01.06.2012
Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon
30.04.2012

01.05.2012

Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker
30.04.2012

01.05.2012

12.12.2012
Bruk av etyllaurylarginat i kosmetiske produkter
30.04.2012

01.05.2012

16.05.2012
Merking av kapasiteten til oppladbare batterier
30.04.2012

01.05.2012

24.10.2012
Restriksjoner på bruk av kreosot
30.04.2012

01.05.2012

06.07.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
30.04.2012

01.05.2012

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt
30.04.2012

01.05.2012

Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler
30.04.2012

01.05.2012

Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler
30.04.2012

01.05.2012

30.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer
30.04.2012

01.05.2012

30.05.2012
Identifisering av bestemte matvareforsendelser
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Typegodkjenning av motorkøretøyer: gjennomføringsbestemmelser angående fotgjengere og andre bløte trafikkanter
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøy: tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

03.01.2012
Krav til sporbarhet for matvarer av animalsk opprinnelse
30.04.2012

01.05.2012

01.07.2012
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport
30.04.2012

01.05.2012

04.05.2012
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier
30.04.2012

01.05.2012

16.05.2012
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til perlehøns
30.04.2012

01.05.2012

03.05.2012
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver
30.04.2012

01.05.2012

03.05.2012
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
30.04.2012

01.05.2012

03.05.2012
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

04.05.2012
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser
30.04.2012

01.05.2012

01.05.2012
Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for vilt og viltkjøtt
30.04.2012

01.05.2012

02.05.2012
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013)
30.04.2012

01.05.2012

01.02.2013
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt
30.04.2012

01.05.2012

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg
30.04.2012

01.05.2012

Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg
30.04.2012

18.05.2012
Status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner: endringer for Latvia og Portugal
30.04.2012

01.05.2012

Status for storfe angående infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland
30.04.2012

01.05.2012

Dyrehelsebestemmelser om handel med storfe fra visse regioner Italia, Polen og Storbritannia
30.04.2012

01.05.2012

Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker
30.03.2012

31.03.2012

15.06.2012
Statistikk over migrasjon og internasjonal beskyttelse: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2012

31.03.2012

04.07.2013
Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

Definisjonen av inert avfall i direktivet om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

21.06.2012
Tekniske krav til karakterisering av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

15.06.2012
Økonomisk sikkerhetsordning i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

15.06.2012
Kriterier for klassifisering av anlegg for behandling av avfall fra utvinningsindustrien
30.03.2012

31.03.2012

15.06.2012
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall
30.03.2012

31.03.2012

26.10.2012
Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene
30.03.2012

31.03.2012

31.03.2012
Rapporteringsystem for klager og forespørsler fra forbrukere
30.03.2012

31.03.2012

31.03.2012
Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
30.03.2012

31.03.2012

01.07.2012
Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning
30.03.2012

31.03.2012

20.04.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 21.11.2011
30.03.2012

01.05.2012

25.11.2011
Direktiv om flyplassavgifter
30.03.2012

01.06.2012

01.01.2015
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
30.03.2012

01.05.2012

Undersøkelser av sjøulykker
30.03.2012

10.12.2012
Styringsgruppen for SafeSeaNet
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk: endringsbestemmelser
30.03.2012

01.08.2012

15.09.2014
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
System for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
30.03.2012

31.03.2012

08.05.2012
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet infrastruktur
30.03.2012

31.03.2012

11.04.2012
Retningslinjer for rapportering om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport
30.03.2012

31.03.2012

Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
30.03.2012

01.05.2013

16.03.2013
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
30.03.2012

31.03.2012

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan
30.03.2012

01.08.2014

12.10.2016
Fri bevegelse av arbeidskraft
30.03.2012

01.02.2013

14.12.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr
30.03.2012

01.05.2012

09.01.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr
30.03.2012

01.05.2012

05.10.2012
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser: endringsbestemmelser
30.03.2012

31.03.2012

09.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av en stamme av Bacillus thuringiensis som aktivt stoff
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av fipronil som aktivt stoff
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av lambda-cyhalothrin som aktivt stoff
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av deltamethrin som aktivt stoff
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
30.03.2012

31.03.2012

06.05.2010
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående abamectin
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående imidacloprid
30.03.2012

31.03.2012

06.07.2012
Data om legemidler til avansert terapi
30.03.2012

31.03.2012

16.05.2012
Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater
30.03.2012

01.05.2012

26.10.2012
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Begrensninger i bruk av bisfenol A i tåteflasker til spebarn
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
30.03.2012

31.03.2012

Søknadsprosedyrer i helsepåstandsforordningen
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Avslag på bruk av visse helsepåstander for matvarer
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Bruk av visse helsepåstander på matvarer
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Metoder til bestemmelse av sammensetning av polypropylen/ polyamid-bikomponentfiber
30.03.2012

31.03.2012

Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av motorvogner, inkludert nye sikkerhetskrav til dekk m.m.
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: innarbeiding av FN/ECE-regelverk
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk: gjennomføringsbestemmelser
30.03.2012

01.05.2012

03.01.2012
Maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i næringsmidler
30.03.2012

31.03.2012

30.03.2012
Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger: endringsbestemmelser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av lasalocid A natrium som fôrtilsetningsstoff til fasaner, perlehøner, vaktler og åkerhøner
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser
30.03.2012

01.05.2012

Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler
30.03.2012

01.05.2012

Godkjenning av S. cerevisiae NCYC R-625 som tilsetning til fôrvarer for smågris
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning stoffer av Clostridium butyricum som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat til fôr til eggleggende høner
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og griser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
30.03.2012

01.05.2012

02.05.2012
Katalog over fôrvarer
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet maduramicin-ammonium-alfa
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin: endringsbestemmelser om sammensetning
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Bruk av visse preparater av B. licheniformis i fôr som inneholder myresyre
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger og griser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til laksefisk
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff til fôr til avlskaniner og slaktekaniner
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av visse tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser og slaktesvin
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av preparater av L. plantarum og L. buchneri som fôrtilsetning til dyr
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger
30.03.2012

01.05.2012

01.05.2012
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Storbritannia
30.03.2012

31.03.2012

31.03.2012
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
30.03.2012

31.03.2012

02.04.2012
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers
30.03.2012

31.03.2012

27.01.2012
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
30.03.2012

31.03.2012

31.03.2012
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU
10.02.2012

01.09.2012

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

31.05.2011
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

04.07.2013
Industriutslippsdirektivet (IPPC): rapporteringsskjema om gjennomføring
10.02.2012

01.05.2012

Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
10.02.2012

01.05.2012

IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
10.02.2012

01.05.2012

Felles regler for regulering av lufttrafikk (ATFM)
10.02.2012

11.02.2012

26.09.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

24.04.2012
Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater
10.02.2012

11.02.2012

13.10.2011
Standardformat for samsvarserklæring for jernbanekjøretøy
10.02.2012

11.02.2012

15.02.2012
Undersøkelser av sjøulykker: gjennomføringsbestemmelser
10.02.2012

01.02.2013

30.11.2012
Tjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektroniske signaturer
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
10.02.2012

01.08.2014

27.07.2014
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
10.02.2012

01.11.2012

Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet
10.02.2012

11.02.2012

01.01.2013
Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Bruk av hårfargemidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

16.02.2012
Markedsføring av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

06.07.2012
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

01.06.2013
Testmetoder for kjemikaliedirektivet REACH
10.02.2012

11.02.2012

01.06.2013
Rapporteringsskjema om gjennomføring av batteridirektivet
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
10.02.2012

11.02.2012

04.07.2012
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
10.02.2012

11.02.2012

02.10.2012
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA)
10.02.2012

11.02.2012

20.02.2012
Liste over plantestoffer, inkludert tilberedninger og sammensetninger, til bruk i tradisjonelle plantemedisiner
10.02.2012

11.02.2012

10.02.2011
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
10.02.2012

01.02.2013
Passasjerseter for traktorer
10.02.2012

11.02.2012

01.05.2012
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

01.05.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet
10.02.2012

11.02.2012

03.01.2012
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

03.12.2011
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
10.02.2012

11.02.2012

03.01.2012
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
10.02.2012

11.02.2012

03.01.2012
Typegodkjenningsdirektivet for motorvogner
10.02.2012

11.02.2012

29.04.2009
Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer
10.02.2012

11.02.2012

20.10.2010
Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter
10.02.2012

11.02.2012

03.01.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorantraniliprol i gulrøtter
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Restmengder av visse plantevernmidler i næringsmidler
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Omsetning av grønnsakfrø: gjennomføringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

16.05.2013
EU-mål for reduksjon av visse salmonellaserotyper hos verpehøner
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Overgangsordninger for rå melk i Bulgaria: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Tilleggsgarantier for infeksiøs bovine rhinotrakeitt (IBR) hos storfe beregnet på handel
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Kriterier for vaksiner til bruk mot Newcastle-sykdom
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Liste over koordinerende myndigheter i forbindelse med hestekonkurranser
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Tillatelse til transport av kyllinger og høns ut av en restriksjonssone i Côtes d'Armor i Frankrike
10.02.2012

11.02.2012

11.02.2012
Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

08.03.2012
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Kontroll med identifikasjon av småfe
10.02.2012

11.02.2012

13.02.2012
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
19.12.2011

01.03.2013

01.03.2013
Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart
19.12.2011

01.03.2013

01.03.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA)
19.12.2011

01.03.2013

01.03.2013
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi
19.12.2011

20.12.2011

01.01.2012
Revisjonsdirektivet: krav til kompetente myndigheter i Australia og USA
02.12.2011

01.09.2012

Europeisk statistikk: kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med kjøpekraftspariteter
02.12.2011

03.12.2011

04.07.2013
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

04.07.2013
Rapportering om gjennnomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2009-2011
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
02.12.2011

03.12.2011

Standardiserte regler for klimakvoteregisteret: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

13.03.2012
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tremøbler
02.12.2011

03.12.2011

Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteringene for EUs miljømerke til visse produkter
02.12.2011

03.12.2011

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper
02.12.2011

03.12.2011

Utslippsregisterforordningen om forurensende stoffer: rapporteringsskjema
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

26.03.2012
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter: overgangsordninger
02.12.2011

03.12.2011

22.12.2011
Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly
02.12.2011

03.12.2011

12.12.2011
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

29.12.2011
Utstedelse av jernbanesikkerhetssertifikater
02.12.2011

03.12.2011

02.12.2011
Utstedelse av godkjennelser for jernbanesikkerhet
02.12.2011

03.12.2011

02.12.2011
Teknisk spesifikasjon for støy for konvensjonelle tog
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: referansedokument for jernbanekjøretøy
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

05.12.2011
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

06.01.2012
Europeisk rådgivende utvalg for intelligente transportsystemer (ITS)
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Transport av farlig gods: særbestemmelser for visse land
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Utveksling og beskyttelse av personopplysninger i Israel
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
Beskyttelse av personopplysninger i Andorra
02.12.2011

03.12.2011

03.12.2011
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
02.12.2011

03.12.2011

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
02.12.2011

03.12.2011

09.01.2012
Trygdebestemmelser om sammenlegging av uavbrutte utsendingsperioder
02.12.2011

01.06.2012

01.06.2012
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)
02.12.2011

01.06.2012
Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs
02.12.2011

01.06.2012

01.06.2012
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger
02.12.2011

01.06.2012

01.06.2012
Samarbeid for bekjempelse av feil og misbruk av trygdeordninger over landegrensene
02.12.2011

01.06.2012
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon mellom helseinstitusjoner over landegrensene
02.12.2011

01.06.2012
Trygdebestermmelser om naturalytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel
02.12.2011

01.06.2012

Sider