Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
01.07.2011

02.07.2011

05.07.2011
Overgangsordninger for melk i Bulgaria
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

09.12.2011
Tidspunkt for flytting av storfe til sommerbeite
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Mål for redusert forekomst av salmonellaserotyper hos avlsfjørfe
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2011
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr
01.07.2011

02.07.2011

08.09.2011
Innrapportering av dyresykdommer: gjennomføringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Import av fotografisk gelatin til Tsjekkia
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Veterinær grensekontroll: endring for Hellas i listen over kontrollstasjoner
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

08.09.2011
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Irland
01.07.2011

02.07.2011

04.07.2011
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland
01.07.2011

02.07.2011

06.07.2011
Overvåkingsprogrammer for fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania
01.07.2011

02.07.2011

04.10.2011
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Kvalitetsprøving av laboratorier som tester effektivitet av vaksiner mot hundegalskap
01.07.2011

02.07.2011

01.12.2011
Krav til hester, sauer og geiter ved donorhandel med sæd, egg og embryoer
01.07.2011

02.07.2011

11.07.2011
Regioner i Polen og Portugal som er frie for enzootisk kvegleukose
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Antall kjæledyr som kan transporteres ikke-kommersielt
01.07.2011

02.07.2011

01.12.2011
Stambøker for storfe
01.07.2011

02.07.2011

07.07.2011
Nødvaksinering av villsvin og utryddelse av klassisk svinepest i Tyskland
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr (endringsbestemmelser)
01.07.2011

02.07.2011

01.12.2011
Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose: revisjon av landlister
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Transport av kjæledyr og samhandel med bier og humler
01.07.2011

02.07.2011

13.12.2011
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Import til Tsjekkia av gelatin til fremstilling av fotografisk materiale
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: endringsbestemmelser
01.07.2011

02.07.2011

Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer
01.07.2011

02.07.2011

08.08.2011
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
01.07.2011

02.07.2011

Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige
01.07.2011

02.07.2011

Nettsider med lister over godkjente virksomheter og laboratorier på veterinærområdet i forbindelse med import
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer
01.07.2011

02.07.2011

Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
01.07.2011

02.07.2011

07.07.2011
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan
01.07.2011

02.07.2011

Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros
01.07.2011

02.07.2011

Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
20.05.2011

21.05.2011

04.07.2013
Statistikk over inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser for 2012 om boligforhold
20.05.2011

21.05.2011

04.07.2013
Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken
20.05.2011

21.05.2011

27.03.2012
Deltakere i kalibreringsarbeid mellom land med felles vanntyper
20.05.2011

21.05.2011

21.05.2011
Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand
20.05.2011

21.05.2011

27.03.2012
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om bombehunder
20.05.2011

21.05.2011

02.09.2011
Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer
20.05.2011

21.05.2011

01.12.2012
Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
20.05.2011

21.05.2011

01.12.2012
Teknisk kontroll med motorkøretøyer og tilhengere: vurdering av defekter
20.05.2011

21.05.2011

21.05.2011
Bevegelseshemmede og togtrafikk
20.05.2011

21.05.2011

23.05.2011
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet
20.05.2011

21.05.2011

23.05.2011
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet
20.05.2011

21.05.2011

23.05.2011
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
20.05.2011

21.05.2011

26.05.2011
Enzymer i næringsmidler
20.05.2011

21.05.2011

06.06.2011
Tilsetningdirektivet for næringsmidler: endringsbestemmelser
20.05.2011

21.05.2011

01.12.2011
Fornyet vurdering av tilsetningsstoffer i matvarer
20.05.2011

21.05.2011

06.06.2011
Tilsetningdirektivet om tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
20.05.2011

21.05.2011

01.02.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer
20.05.2011

21.05.2011

Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
20.05.2011

21.05.2011

06.06.2011
Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
20.05.2011

21.05.2011

06.06.2011
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
20.05.2011

21.05.2011

09.09.2011
SI-måleenheten katal for katalytisk aktivitet
20.05.2011

21.05.2011

Feiltoleranse for måleinstrumenter
20.05.2011

21.05.2011

09.09.2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter
20.05.2011

21.05.2011

Aerosoldirektivet (endring): sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet
20.05.2011

21.05.2011

05.05.2010
Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer
20.05.2011

21.05.2011

26.07.2011
Minstestandarder for kvaliteten av konsumprisindeksene
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen for 2010
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem
01.04.2011

02.04.2011

Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
01.04.2011

02.04.2011

Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
01.04.2011

02.04.2011

18.06.2013
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
01.04.2011

01.05.2012

Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
01.04.2011

02.04.2011

01.07.2018
Veikontroll av nyttekjøretøyer: risikovurdering av feil og mangler
01.04.2011

02.04.2011

02.04.2011
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmål
01.04.2011

02.04.2011

05.04.2011
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

01.05.2011
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
01.04.2011

02.04.2011

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 22.11.2010
01.04.2011

02.04.2011

25.11.2010
Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel
01.04.2011

02.04.2011

Biociddirektivet: bruk av spinosad som insektsmiddel
01.04.2011

02.04.2011

Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet
01.04.2011

02.04.2011

Krav til bruk av et biciocid som frastøtende middel eller lokkestoff
01.04.2011

02.04.2011

Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser
01.04.2011

02.04.2011

Ny vurdering vedrørende restriksjoner for korte klorparafiner
01.04.2011

02.04.2011

02.04.2011
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner i næringsmidler av visse plantevernmidler
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.04.2011

01.05.2011

02.05.2011
Ernæringspåstander om omega-3 og umettet fett
01.04.2011

01.05.2011

01.05.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Viderformidling av personoplysninger til registerførere i tredjeland
01.07.2011

02.07.2011

02.07.2011
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.04.2011

01.05.2011

27.05.2011
Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn
01.04.2011

01.05.2011

Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.07.2011

01.01.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 og IFRS 7
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 24 og IFRS 8
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRIC-fortolkningsbidrag 14
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1
01.04.2011

02.04.2011

06.09.2010
Revisjon av statistisk nomenklatur for nasjonalregnskapet
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2011
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Adgang til fortrolige statistiske data til vitenskapelige formål
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistikker om inntekter og levevilkår: undersøkelser om overføringer mellom generasjoner
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser)
01.04.2011

02.04.2011

Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2009)
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser)
01.04.2011

02.04.2011

04.07.2013
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater
01.04.2011

02.04.2011

Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
01.04.2011

02.04.2011

Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
01.04.2011

01.01.2014
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og fartsskriverkort
01.04.2011

02.04.2011

24.05.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010
01.04.2011

02.04.2011

15.09.2010
Oppføring av acrolein som et aktivt stoff (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

Bruk av kadmium i elektrisk og elektronisk utstyr
01.04.2011

02.04.2011

07.04.2011
Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

Bruk av det aktive stoffet warfarin (biocid)
01.04.2011

02.04.2011

02.07.2011
Sikkerhetskrav til badeustyr til spebarn og småbarn
01.04.2011

02.04.2011

Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (endringer)
01.04.2011

01.05.2011

02.05.2011
Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger
01.04.2011

01.05.2011

06.05.2011
Gassapparatdirektivet
01.04.2011

02.04.2011

Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel
01.04.2011

01.05.2011

05.05.2011
Markedsføring og anvendelse av dyrefôr: utarbeiding av liste over fôrvarer
01.04.2011

01.05.2011

01.05.2011
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

01.05.2011
Overgangsordning for merking av dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

01.05.2011
Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av mangankelat som tilsetningsstoff til dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser
01.04.2011

02.04.2011

03.05.2011
Rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelse om sammensetning
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av zinkchelat som tilsetningsstoff til dyrefôr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Bruk av 3-fytase som fôrtilsetning til mindre fuglearter
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
01.04.2011

01.05.2011

03.05.2011
Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter
01.04.2011

02.04.2011

04.04.2011
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
01.04.2011

02.04.2011

15.04.2011
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser
11.02.2011

12.02.2011

21.02.2011
Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler: endringsbestemmelser
11.02.2011

12.02.2011

21.02.2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Strømforbruk av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk og virkningsgrad
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Miljøvennlig design av lysstoffrør
11.02.2011

12.02.2011

01.03.2011
Asbestdirektivet (kodifisering)
10.12.2010

11.12.2010

01.01.2013
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
10.12.2010

11.12.2010

07.01.2013
Endringer til fordningen om luftdyktighet for luftfartøyer
10.12.2010

11.12.2010

21.12.2010
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
10.12.2010

11.12.2010

01.03.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
10.12.2010

11.12.2010

01.03.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
10.12.2010

11.12.2010

01.03.2011
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
10.12.2010

11.12.2010

29.04.2011
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
10.12.2010

11.12.2010

03.10.2013
Havnestatskontroll: utvidede skipsinspeksjoner
10.12.2010

11.12.2010

01.01.2011
Havnestatskontrolldirektivet
10.12.2010

11.12.2010

01.01.2011
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet
10.12.2010

11.12.2010

10.12.2010
Endringer til kontrollapparatet for veitransport
10.12.2010

11.12.2010

24.05.2011
Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr
10.12.2010

11.12.2010

Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering)
10.12.2010

11.12.2010

13.12.2010
Bruk av to ikke-oksiderende hårfargestoffer
10.12.2010

11.12.2010

01.11.2011
Forbud mot bruk av diazinon (biocid)
10.12.2010

11.12.2010

Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
10.12.2010

11.12.2010

Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
10.12.2010

11.12.2010

Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid)
10.12.2010

11.12.2010

Ny frist for dokumentasjon om biocider som skal vurderes
10.12.2010

11.12.2010

Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Canada, Japan og Sveits
10.11.2010

11.11.2010

Klassifisering av den økologiske tilstanden til overflatevann
10.11.2010

01.07.2011

27.03.2012
Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre
10.11.2010

11.11.2010

Kriterier for EUs miljømerke til gulvbelegninger av tekstil
10.11.2010

11.11.2010

Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata
10.11.2010

01.07.2011

08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
10.11.2010

01.07.2011

08.08.2012
Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser
10.11.2010

01.05.2013

05.04.2013
Datautveksling mellom landene for å kontrollere at utstedte førerkort er unike
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
10.11.2010

11.11.2010

e-pengedirektivet
10.11.2010

01.11.2012

01.01.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
10.11.2010

01.11.2012

Kollektive investeringsfond (UCITS)
10.11.2010

01.11.2012

Avlønningspolitikk i finanssektoren
10.11.2010

01.11.2012

01.11.2012
Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk
10.11.2010

01.11.2012

04.01.2010
Markedsføring av pyrotekniske produkter
10.11.2010

01.11.2012

11.10.2013
Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat
10.11.2010

11.11.2010

Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat
10.11.2010

11.11.2010

Barnesikring av lightere
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Barnesikring av lightere: forlengelse
10.11.2010

11.11.2010

Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
10.11.2010

11.11.2010

Maksimalgrenseverdier for visse fortilsetningsstoffer
10.11.2010

11.11.2010

12.11.2010
Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Beskyttelse mot vektorangrep og krav til overvåkingsprogrammer for blåtunge
10.11.2010

11.11.2010

17.11.2010
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest
10.11.2010

11.11.2010

Godkjente rabieslaboratorier i Danmark
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler (endring)
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Videreføring av tiltak for bekjempelse av blåtunge
10.11.2010

11.11.2010

17.11.2010
Diagnostiske tester for smittsom storfeleukose
10.11.2010

11.11.2010

08.12.2010
Erklæring om at visse medlemsstater eller regioner er offisielt fri for storfebrucellose
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Endring i listen over godkjente laboratorier for kontroll av rabiesvaksine
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
10.11.2010

11.11.2010

Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nord-Irland
10.11.2010

11.11.2010

14.11.2010
Renrasede avlsdyr av storfe
10.11.2010

11.11.2010

01.12.2010
Tiltak mot fugleinfluensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap
10.11.2010

11.11.2010

15.11.2010
Erklæring om at Skottland er fri for tuberkulose hos storfe
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos kalkuner
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak
10.11.2010

11.11.2010

Vårviremi hos karpe (SVC)
10.11.2010

11.11.2010

22.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll
10.11.2010

11.11.2010

22.11.2010
Direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekyllinger og kalkuner
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Fôring av visse pelsdyr i Latvia
10.11.2010

11.11.2010

Bekjempelse av salmonella hos høns og kalkuner
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Fôring av visse arter av åtseletende fugler i Bulgaria
10.11.2010

11.11.2010

Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Identifikasjon og registrering av sauer og gjeiter
10.11.2010

11.11.2010

17.06.2011
Identifikasjon og registrering av griser
10.11.2010

11.11.2010

01.06.2011
Revisjon av nasjonale BSE-overvåkingsprogram
10.11.2010

11.11.2010

Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
10.11.2010

11.11.2010

Forebygging, kontroll og bekjempelse av TSE hos dyr
10.11.2010

11.11.2010

01.05.2010
Identifikasjon og registrering av sauer og geiter (endringsvedtak)
10.11.2010

11.11.2010

17.06.2011
Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer
10.11.2010

11.11.2010

29.03.2010
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier
10.11.2010

11.11.2010

01.05.2010
Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos slaktekyllinger
10.11.2010

11.11.2010

Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter
10.11.2010

11.11.2010

18.01.2011
Karantenekrav for visse akvakulturdyr
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner
10.11.2010

11.11.2010

Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)
01.10.2010

02.10.2010

06.09.2010
International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser
01.10.2010

02.10.2010

06.09.2010
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: gjennomføringsbestemmelser
01.10.2010

01.11.2010

23.03.2011
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2013-2015: gjennomføringsbestemmelser
01.10.2010

01.11.2010

23.03.2011
Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet
01.10.2010

01.11.2010

23.03.2011
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
01.10.2010

01.11.2010

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.3.2010
01.10.2010

02.10.2010

06.04.2010
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
01.10.2010

02.10.2010

01.03.2011
Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat
01.10.2010

01.10.2010

Endringsbestemmelser til forordningen om doble skipsskrog
01.10.2010

01.11.2010

16.11.2010
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
01.10.2010

01.11.2010

Rapporteringsstandard for forordningen om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport
01.10.2010

01.11.2010

01.11.2010
Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
01.10.2010

01.11.2010

01.11.2010
Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene
01.10.2010

Sider