Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/636 av 8. mai 2020 om endring av vedtak 2008/477/EF med hensyn til ajourføring av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz

Commission Implementing Decision (EU) 2020/636 of 8 May 2020 amending Decision 2008/477/EC as regards an update of relevant technical conditions applicable to the 2 500-2 690 MHz frequency band

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2008/477/EF harmoniseres de tekniske vilkår for anvendelse af frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz ("2,6 GHz-båndet") til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen, hovedsageligt med henblik på at opnå trådløse bredbåndstjenester til slutbrugerne.

(2) I henhold til artikel 6, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU skal medlemsstaterne hjælpe udbyderne af elektroniske kommunikationstjenester med løbende at opdatere deres net med den nyeste, mest effektive teknologi med henblik på at skabe deres egne frekvensdividender i overensstemmelse med principperne om teknologi- og tjenesteneutralitet..

(3) I Kommissionens meddelelse "Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked — På vej mod et europæisk gigabitsamfund" fastsættes de nye konnektivitetsmål for Unionen, som skal nås gennem udbredt udrulning og ibrugtagning af net med meget høj kapacitet. I den forbindelse afdækkes der i Kommissionens meddelelse "5G til Europa: En handlingsplan" et behov for handling på EU-niveau, herunder for identificering og harmonisering af frekvenser til 5G på grundlag af Frekvenspolitikgruppens udtalelse, med henblik på at sikre fuld 5G-dækning i alle byområder og på større landtransportveje senest i 2025.

(4) I sine to udtalelser om den strategiske køreplan for indførelsen af 5G i Europa (16. november 2016 og 30. januar 2019 ) afdækkede Frekvenspolitikgruppen et behov for at sikre, at de tekniske og reguleringsmæssige vilkår for alle de frekvensbånd, der allerede er blevet harmoniseret til brug for mobilnet, er egnede til 5G. Et af disse frekvensbånd er 2,6 GHz-båndet, der i EU i dag primært anvendes til fjerde generation af trådløse bredbåndssystemer (dvs. Long Term Evolution, LTE).

(5) Den 12. juli 2018 gav Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) mandat til at gennemgå de harmoniserede tekniske vilkår for visse harmoniserede frekvensbånd i EU, herunder 2,6 GHz-båndet, samt at udvikle mindst muligt restriktive tekniske vilkår til brug for næste generation (5G) af jordbaserede trådløse systemer.

(6) Den 5. juli 2019 offentliggjorde CEPT en rapport (CEPT-rapport 72), der bl.a. tog de EU-harmoniserede tekniske vilkår i 2,6 GHz-båndet op til fornyet vurdering på grundlag af konceptet "Block Edge Mask" (BEM) i forbindelse med indførelsen af næste generation (5G) af jordbaserede trådløse systemer i dette frekvensbånd. Rapporten beskriver navnlig de harmoniserede tekniske vilkår for ikke-aktive og aktive antennesystemer (ikke-AAS og AAS), som anvendes i systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndstjenester (wireless broadband electronic communications services - WBB ECS) under synkroniseret og usynkroniseret drift. Den indeholder også vilkår for sameksistens mellem WBB ECS-systemer med henholdsvis AAS og ikke-AAS og WBB ECS-systemer baseret på frekvensdelt duplex (FDD) og tidsdelt duplex (TDD) inden for frekvensbåndet. Den omhandler desuden sameksistens mellem WBB ECS-systemer inden for båndet og andre tjenester i de tilstødende frekvensbånd.

(7) Ifølge CEPT-rapport 72 er uparret anvendelse (enten TDD eller supplerende downlink, SDL) uden for delbåndet 2 570-2 620 MHz meget begrænset, og det understreges, at en sådan anvendelse bør være genstand for yderligere harmonisering og en koordineret tidsplan på EU-niveau på grund af risikoen for interferens ved de nationale grænser. For at fjerne denne risiko bør man undgå den fleksibilitet i forbindelse med uparret anvendelse uden for dette delbånd, som EU's harmoniserede kanalplan for 2,6 GHz-båndet giver mulighed for. Medlemsstaterne kan vælge synkroniseret, semisynkroniseret eller usynkroniseret TDD-netdrift i delbåndet 2 570-2 620 MHz og sikre en effektiv frekvensudnyttelse under hensyntagen til rapport 296 og 308 om synkronisering fra Udvalget for Elektronisk Kommunikation (ECC).

(8) Konklusionerne af CEPT-rapport 72 bør anvendes i hele EU og gennemføres af medlemsstaterne snarest muligt undtagen i behørigt begrundede tilfælde. Dette vil fremme tilrådighedsstillelsen og anvendelsen af 2,6 GHz-båndet til udrulning af 5G-net, samtidig med at principperne om teknologi- og tjenesteneutralitet opretholdes.

(9) Begrebet "udpegning og tilrådighedsstillelse" af 2,6 GHz-båndet i forbindelse med denne afgørelse henviser til følgende trin: i) tilpasning af det nationale retsgrundlag for frekvensallokering til at omfatte den påtænkte anvendelse af dette frekvensbånd under de harmoniserede tekniske vilkår, der er fastsat i denne afgørelse, ii) indledning af alle nødvendige foranstaltninger for at sikre sameksistens med de eksisterende anvendelser i dette frekvensbånd i det omfang, det er nødvendigt, og iii) indledning af passende foranstaltninger, eventuelt støttet af en høring af de berørte parter, med henblik på at tillade anvendelsen af dette frekvensbånd i overensstemmelse med de gældende bestemmelser på EU-plan, herunder de harmoniserede tekniske vilkår i denne afgørelse.

(10) Koordineringsaftaler mellem medlemsstaterne og med tredjelande kan være nødvendige for at sikre, at medlemsstaterne gennemfører de parametre, der er fastlagt i denne afgørelse, og dermed undgår skadelig interferens, forbedrer frekvensudnyttelsen og hindrer fragmentering i frekvensanvendelsen.

(11) Beslutning 2008/477/EF bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.05.2020
Anvendelsesdato i EU
01.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet