Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Utvikling av et felles miljøinformasjonssystem (SEIS)
01.02.2008
Matinformasjonsforordningen om merking av matvarer
30.01.2008
Rapport om sosial sikring og sosial integrasjon 2008
30.01.2008
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
30.01.2008
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
30.01.2008
Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer
29.01.2008
Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
29.01.2008
Resultater for forbrukerne i det indre marked
29.01.2008
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
28.01.2008
Statistikk over materiell fattigdom
28.01.2008
Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
25.01.2008
Energi- og klimapakken: Europas klimaendringsmål for 2020
23.01.2008
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi
23.01.2008
Likestilling mellom menn og kvinner - 2008
23.01.2008
Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene
23.01.2008
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
23.01.2008
Energikraftverk basert på fossilt brensel med karbonfangst- og lagring
23.01.2008
Kvotehandelsdirektivet (ETS) endringsbestemmelser 2009om utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
23.01.2008
Evaluering av landenes handlingsplaner for energieffektivisering
23.01.2008
Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
16.01.2008
Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food)
14.01.2008
Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)
11.01.2008
Bærekraftig sivil flytrafikk
11.01.2008
Farging av legemidler (kodifisering)
11.01.2008
Produksjonssystemer for eggleggende høner
08.01.2008
Kreativt innhold på nettet
03.01.2008
Venturekapital på tvers av landegrensene
21.12.2007
Industriutslippsdirektivet (IED)
21.12.2007
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
21.12.2007
Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)
21.12.2007
Seks sektorer med stort innovasjonspotensiale for Europa
21.12.2007
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy
21.12.2007
Reduksjon av utslipp fra industrien
21.12.2007
Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer
20.12.2007
Identifikasjon og registrering av griser
20.12.2007
Legemiddelinformasjon til pasienter: praksis i EU
20.12.2007
Hvordan måle europeerers mediekunnskap?
20.12.2007
Europeisk flytrafikk: rapport om fellesskapstiltak
20.12.2007
Forelengelse av ENISA-byråets mandat
20.12.2007
Legemiddelinformasjon til pasienter: rapport om gjeldende praksis
20.12.2007
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
19.12.2007
CO2-utslippsskrav for personbiler
19.12.2007
Innovasjon gjennom offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
14.12.2007
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
13.12.2007
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
12.12.2007
Strategi for Lisboa-strategien siste 3-årsperiode
11.12.2007
Europeiske handlingsplan for jobbmobilitet (2007-2010)
06.12.2007
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
05.12.2007
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU
05.12.2007
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding)
29.11.2007
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav
29.11.2007
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
29.11.2007
Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav
29.11.2007
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
29.11.2007
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
29.11.2007
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter
27.11.2007
En strategisk energiteknologiplan for EU (SET-plan)
22.11.2007
Elektronisk identifikasjon av sauer og geiter
16.11.2007
Databaserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
15.11.2007
Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
13.11.2007
Telekompakken: 2. strategiske gjennomgang av telekommunikasjonssektoren
13.11.2007
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)
13.11.2007
Bruk av ledig frekvensområde ved overgang til digitalt TV
13.11.2007
Økt kamp mot terror
06.11.2007
Økt sikkerhet rundt eksplosiver
06.11.2007
Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
03.11.2007
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
31.10.2007
Statistikk over varehandelen med tredjeland
30.10.2007
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
26.10.2007
Gassapparatdirektivet
25.10.2007
Modernisering av arbeidsretten: EUs høringsrunde
24.10.2007
EUs helsestrategi
23.10.2007
Strategi for bærekraftig utvikling - statusrapport 2007
22.10.2007
En europeisk havnepolitikk
18.10.2007
Et jernbanenett med fortrinssrett for godstrafikk
18.10.2007
EUs dagsorden for godstransport
18.10.2007
Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter
18.10.2007
Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring
18.10.2007
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler
17.10.2007
Statistikkforordningen
16.10.2007
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå
16.10.2007
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
16.10.2007
Støy for fører på jordbruks- og skogbrukstraktorer
11.10.2007
En integrert maritim politikk for EU
10.10.2007
Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
10.10.2007
Tilleggspensjonsdirektivet
09.10.2007
Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)
09.10.2007
Assistanse til SMB med å overholde miljølovgivningen
08.10.2007
Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
08.10.2007
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
03.10.2007
Bytrafikk og mobilitet
25.09.2007
EUs dyrehelsetrategi 2007-2013
19.09.2007
Elektrisitetsdirektiv 2009 (tredje)
19.09.2007
Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
19.09.2007
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
19.09.2007
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
19.09.2007
Gasstransmisjonsforordningen
19.09.2007
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
19.09.2007
Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
13.09.2007
Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)
12.09.2007

Sider