BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser

Tittel

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 av 15. juli 2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (BNI-forordningen)

Commission Regulation (EC EURATOM) No 1287/2003 of 15 July 2003 on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat, november 2004)

Sammendrag av innhold
Forordningen knytter seg til rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering av bruttonasjonalprodukt etter markedspriser, som er tatt inn i EØS-avtalen. Bakgrunnen er at fra budsjettåret 2002 skal det europeiske nasjonalregnskapssystemet (ESA95) (rådsforordning nr. 223/96) brukes til å kalkulere BNP (bruttonasjonalprodukt) i henhold til rådsbeslutning 2000/597/EF. Nevnte beslutning definerer at BNP i denne sammenheng skal være likt med BNI (bruttonasjonalinntekt) etter markedspriser, som er det begrepet som blir brukt i denne rådsforordningen. Formålet med rådsforordningen er ut fra dette å omdefinere rammene for harmonisering og forbedring av BNI ut fra ESA 95. Forordningen inneholder følgende elementer:

- definisjon av metoden for å beregne BNI basert på ESA 95
- spesifikasjon av landenes forpliktelser når det gjelder dataoverføring
- etablering av en BNI-komité som et forum for samarbeid mellom landene og Kommisjonen

Merknader
Norge har i fulgt diskusjonen av saken siden 1998 og ikke hatt vesentlige merknader til forslag som har vært fremmet. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. Forordningen har ingen administrative konsekvenser og moderate økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.10.2002
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.07.2003
Anvendelsesdato i EU
19.07.2003
Opphører å gjelde
18.04.2019
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 21.2.2008, p. 716-718
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
20.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R1287
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro