Gassapparatdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/142/EF av 30. november 2009 om gassapparater (kodifisering)

Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/142/EF (gassapparatdirektivet) er en kodifisering av direktiv 90/396/EF. Kodifiseringen medfører ingen realitetsendring. Direktiv 2009/142/EF opphever formelt direktiv 90/396/EF og artikkel 10 i direktiv 93/68/EØF.

Gassapparatdirektivet omfatter gassapparat og utstyr til bruk i matlaging, oppvarming, produksjon av varmtvann, kjøling, belysning eller vasking. Apparater særskilt konstruert for bruk i industrielle prosesser og industrianlegg er unntatt. Direktivet skal sikre at gassapparat og utstyr konstrueres, produseres og monteres slik at disse til enhver tid er i forsvarlig stand for derved å forebygge skade på liv, helse og materielle verdier.

Merknader
Gassapparatdirektivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 5. oktober 1994 om gassapparat og utstyr. Kodifiseringen medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Vurdering
Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Notatet er tidligere behandlet i spesialutvalget 26.01.2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
05.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 357-374
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro