Rapport om anvendelsen av plandirektivet om miljøkonsekvensutredninger

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosial komite og Regionsutvalget om anvendelsen av direktivet om strategisk miljøvurdering

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet [1] ("strategisk miljøvurdering" - i det følgende "SMV-direktivet") kræver, at visse offentlige planer og programmer underkastes en vurdering af deres miljøvirkninger, inden de vedtages.

I henhold til direktivets artikel 12, stk. 3, sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en første rapport om direktivets anvendelse og virkning inden den 21. juli 2006. Med henblik på yderligere at integrere miljøbeskyttelseskrav skulle nævnte rapport i givet fald ledsages af forslag til ændring af direktivet, navnlig muligheden for at udvide dets anvendelsesområde til andre områder/sektorer og andre former for planer og programmer.

På grund af forsinkelser i gennemførelsen af direktivet i mange medlemsstater og den begrænsede erfaring med anvendelsen heraf var de tilgængelige oplysninger den
21. juli 2006 ikke tilstrækkelige til, at rapporten kunne udarbejdes som planlagt.
(Denne rapport skulle desuden tage hensyn til den indhøstede erfaring i de nye medlemsstater, der tiltrådte i 2004 og 2007).

De væsentligste kilder til udarbejdelsen af denne rapport er anført i bilaget.

[1] EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30. Ordet "strategisk" forekommer ikke i direktivet, men det anvendes her for lethedens skyld.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2009
Annen informasjon