Erfaringene med EU-forordningene om næringsmiddelhygiene

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om erfaringene med anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.7.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Artikel 16 i forordning (EF) nr. 852/2004 [1], artikel 14 i forordning (EF) nr. 853/2004 [2] og artikel 21 i forordning (EF) nr. 854/2004 [3] indeholder et retligt krav om, at Kommissionen senest den 20. maj 2009 forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de erfaringer, der er gjort med anvendelsen af disse forordninger, eventuelt ledsaget af relevante forslag. Endvidere skal Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 overveje, om det er ønskeligt og praktisk muligt at lade bestemmelserne vedrørende HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter) udvide til ledere af fødevarevirksomheder i primærproduktionen.

Denne rapport er udarbejdet på basis af en grundig høringsproces. Den bygger på oplysninger fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, repræsentanter for fødevareleder- og forbrugerorganisationer på europæisk plan og Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor.

Formålet med rapporten er at give en faktuel fremstilling af de erfaringer, som alle berørte aktører har haft med gennemførelsen af hygiejnepakken i 2006, 2007 og
2008, herunder de problemer, de har haft.

Rapporten konkluderer, at medlemsstaterne generelt har iværksat de nødvendige administrative foranstaltninger og kontroltiltag for at sikre, at forskrifterne overholdes, men at der stadig er plads til forbedringer med hensyn til gennemførelsen. Konklusionerne underbygges af resultaterne af Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontors audit og kontrolbesøg. De hørte aktører finder, at de nye principper og krav, der er indført med hygiejnepakken, har haft en positiv indvirkning. Det anføres også i rapporten, at det er medlemsstaternes og private aktørers klare holdning, at kravet om HACCP-baserede procedurer ikke på nuværende tidspunkt skal udvides til fødevareledere i primærproduktionen.

De største vanskeligheder knytter sig til visse undtagelser fra hygiejneforordningernes anvendelsesområde, visse definitioner i forordningerne og proceduren for tilpasning af disse definitioner, visse praktiske aspekter i forbindelse med autorisation af virksomheder, der håndterer animalske fødevarer, og mærkning af disse fødevarer, importordningen for visse fødevarer, gennemførelse af HACCPbaserede procedurer i visse fødevarevirksomheder og gennemførelse af offentlig kontrol i visse sektorer.

Denne rapport indeholder ikke forslag til detaljerede løsninger af de rapporterede problemer og er derfor ikke ledsaget af forslag. Kommissionen vil dog på grundlag af de konstaterede problemer overveje behovet for forslag til forbedring af hygiejnepakken.

Rapporten ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, hvor de bilag, der henvises til i rapporten, findes. I bilag I til dette ledsagedokument anføres de forkortelser og tekniske udtryk, der anvendes i rapporten.

1 EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1019/2008 (EUT L 277 af 18.10.2008, s. 7).
2 EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1020/2008 (EUT L 277 af 18.10.2008, s. 8).
3 EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1021/2008 (EUT L 277 af 18.10.2008, s. 15).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2009