Transportabelt trykkutstyr

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/35/EU av 16. juni 2010 om transportabelt trykkutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF

Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 on transportable pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and 1999/36/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Direktivet erstatter 11. juni 2011 direktiv 1999/36/EF (se lenke over) som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2000 og gjennomført i norsk forskrift av 26. juni 2001 nr. 792.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentet og rådet har vedtatt direktiv 2010/35/EU av 16. juni 2010 om transportabelt trykkutstyr og om opphevelse av rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF. Det gjeldende direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr ble vedtatt som et første skritt mot bedre sikkerhet ved transport av transportabelt trykkutstyr og skulle samtidig sikre fri bevegelighet av slikt utstyr på EUs indre marked. På bakgrunn av utviklingen innen transportsikkerhet var det nødvendig å oppdatere visse tekniske regler i direktiv 1999/36/EF. Direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr er gjennomført i forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods.

Det var også nødvendig å oppdatere reglene i 1999/36/EF for å unngå motstridende regler, spesielt angående samsvarskrav, samsvarsvurderinger og samsvarsvurderingsprosedyrer vedrørende transportabelt trykkutsyr. Reguleringen måtte også oppdateres som følge av de nye reglene om markedstilsyn i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn for varer som settes på det indre marked.

Sikkerhetskravene til utstyret, altså de tekniske kravene til konstruksjon, fremstilling og prøving, er ikke tatt inn i selve direktivet, men det er henvist til gjeldende krav i direktiv 2008/68/EF om transport av farlig gods.

Direktiv 2008/68/EF er implementert i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. Forskriftens § 2 gjør ADR vedlegg A og B (Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods) og RID (det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane) til en del av forskriften. Det er altså i disse vedleggene man vil finne de tekniske kravene til transportabelt trykkutstyr.

Det nye direktivet inneholder blant annet følgende elementer:

- Det er tydeliggjort hvilket utstyr direktivet gjelder for

- Det er gitt en ensartet definisjon av en rekke uttrykk og begreper

- Det er gitt muligheter for at medlemsstatene kan fastsette nasjonale krav ved oppbevaring

- Hvilke forpliktelser produsenter, produsentens representant, importører, distributører, eiere og brukere av utstyret har (i tråd med Europaparlaments- og rådsbeslutning 768/2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter, del av "varepakken"). Pliktene er i stor grad knyttet til å sikre at utstyret er i samsvar med kravene i ADR/RID

- De ulike aktørene skal ha oversikt over hvem de har levert utstyr til og mottatt utstyr fra de siste ti år

- I hvilke tilfeller importører eller distributører har de samme forpliktelsene som produsenter

- Kravene til samsvarsvurdering av nytt transportabelt trykkutstyr

- Kravene til gammelt utstyr hva gjelder fornyet samsvarsvurdering

- Bestemmelser om ansvar for merking av utstyret

- Betingelser, prosedyrer, ansvarsområde og forpliktelser for "de bemyndigede organer" (tekniske kontrollorganer)

- Bestemmelser om ekstraordinære kontroller

- Det tillates at medlemsstatene opprettholder nasjonale bestemmelser for (tilslutningsanordninger) til annet utstyr, inntil det foreligger relevante felles standarder

- Det sondres mellom tilbaketrekning fra markedet og tilbakekall fra markedet

- Importører pålegges å kontrollere at produsenten overholder sine forpliktelser

- Virkeområdet er litt utvidet sammenlignet med direktiv 1999/36/EF ved at det omfatter 3 nye stoffer: UN 1745 brompentafluorid, UN 1746 bromtrifluorid og UN 2495 jodpentafluorid.

Utpekinger av tekniske kontrollorganer etter gjeldende regelverk vil bortfalle, og nye utpekinger må foretas etter det nye direktivet. For å bli utpekt må organet være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan.

Merknader
Det vil være hensiktsmessig å oppheve forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods og fastsette en ny forskrift om transportabelt trykkutstyr basert på det nye direktivet.

Virksomheter som blir omfattet av kravet til å ha oversikt over hvem de har levert beholdere til og mottatt beholdere fra de foregående ti år, vil få utgifter knyttet til å opprette og drifte et system for dette. Ut over dette, er det ikke grunn til å anta at direktivet medfører noen endrede økonomiske konsekvenser for aktørene.

Tekniske kontrollorganer som er utpekt etter gjeldende regelverk (for tiden ett organ) vil få utgifter knyttet til å bli utpekt etter nytt regelverk.

Vurdering
Direktivet anses relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet ble publisert i OJ 30. juni 2010 med ikrafttredelse 20. juli 2010, og det skal gjennomføres i EU-medlemslandene senest 30. juni 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2009
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.06.2010
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2011
Anvendelsesdato i EU
30.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 244-264
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.11.2012
Anvendes fra i Norge
01.01.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0035
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro