Statistikk om avfall (trukket)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om avfallsstatistikk (kodifisering)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on waste statistics (Codified version)

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket av Kommisjonen 07.03.2015.

Forslaget gjelder en sammenstilling (kodifisering) av rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk og senere endringer av denne. Kodifiseringen innebærer ingen materiell endringer av rettsreglene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2009
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet