Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Europeisk strategi for industriell immaterialrett
16.07.2008
Handlingsplan for bærekraftig forbruk, produksjon og industripolitikk
16.07.2008
Økodesigndirektivett 2009 om miljøkrav til energirelaterte produkter
16.07.2008
Felles programmering i forskning
15.07.2008
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
15.07.2008
Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer
08.07.2008
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
08.07.2008
Støybegrensning for jernbanemateriell
08.07.2008
Grønn transportpakke: Kommisjonens meddelelse
08.07.2008
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
08.07.2008
Evaluering av yrkesutdanningsinitiativet Europass
04.07.2008
Kompetanseheving for det 21. århundre: europeisk samarbeid om skoler
03.07.2008
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa (2008)
03.07.2008
Grønnbok om innvandrerbarn og EUs utdanningssystemer
03.07.2008
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
02.07.2008
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
02.07.2008
Meddelelse om pasientmoblitet
02.07.2008
Ny sosial agenda for Europa
02.07.2008
Alternative metoder til erstatning av dyreforsøk i kosmetikksektoren
02.07.2008
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
02.07.2008
Ikke-diskrimineringsdirektivet: vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet (revisjon)
02.07.2008
Miljøpolitisk årsberetning for 2007
02.07.2008
Meddelelse om ikke-diskriminering
02.07.2008
Næringsmidler til særlig ernæring
27.06.2008
Forbedret praksis for integrert havforvaltning og høring av berørte parter
26.06.2008
Om næringsmidler til diabetikere
26.06.2008
Evaluering av EUs ungdomsprogram (2000-2006)
26.06.2008
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
25.06.2008
Single European Sky II-pakken: Kommisjonens meddelelse
25.06.2008
Selskapslov for et europeisk privat selskap
25.06.2008
Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
25.06.2008
En "Small Business Act" for Europa
19.06.2008
En felles innvandringspolitikk for Europa: prinsipper, tiltak og redskaper
17.06.2008
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
17.06.2008
Rettslige aspekter ved nanomaterialer
17.06.2008
Strategisk plan på asylområdet
17.06.2008
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
13.06.2008
Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)
13.06.2008
Evaluering av Det europeiske senter for utvikling av yrkesopplæring - CEDEFOP
13.06.2008
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
10.06.2008
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv)
09.06.2008
Sluttevaluering av eTEN-programmet
03.06.2008
Om gjennomføringen av tobakksreklamedirektivet
28.05.2008
Iverksetting av internettprotokoll IPv6
27.05.2008
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
26.05.2008
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2009
23.05.2008
Byggevareforordningen 2011
23.05.2008
EU-logo for merking av økologiske produkter
23.05.2008
Bedre karrieremuligheter og økt mobilitet for forskere
23.05.2008
State Aid Scoreboard: søkelys på miljø
21.05.2008
Energieffektivisering ved hjelp av IKT
13.05.2008
Evaluering av Media-programmet (2001-2006)
08.05.2008
Fleksibel bruk av "slots" i flytrafikken
30.04.2008
Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
24.04.2008
Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
23.04.2008
Søkelys på barns bruk av videospill
22.04.2008
Avlingsstatistikk
21.04.2008
Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
17.04.2008
Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering)
17.04.2008
Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
17.04.2008
Europas digitale framtid: midtveisevaluering av i2010-initiativet
17.04.2008
Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer
16.04.2008
Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II
16.04.2008
Oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet
15.04.2008
Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
09.04.2008
Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
09.04.2008
Erstatningssøksmål ved overtredelse av EUs kartell- og monopolregler
02.04.2008
Europeisk år for kreativitet og innovasjon i 2009
28.03.2008
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
27.03.2008
Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene
19.03.2008
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
19.03.2008
Statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon
19.03.2008
Informasjon til og høring av arbeidstakere
17.03.2008
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
11.03.2008
Hvordan standardisering kan bidra mer til innovasjon i EU
11.03.2008
Hurtigtiltak for 2008 for reduksjon av administrative byrer
10.03.2008
Markedsføringstillatelser for legemidler
04.03.2008
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
03.03.2008
Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
29.02.2008
Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området
29.02.2008
Mot et felleseuropeiske syn på nasjonale investeringfond?
27.02.2008
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer
27.02.2008
EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
27.02.2008
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
26.02.2008
Veterinærkontroll innen EU (kodifisering)
22.02.2008
Omsetning og bruk av løsemidlet diklormetan
14.02.2008
De kommende faser av grenseforvaltningen i EU
13.02.2008
En vurdering av opprettelsen av et europeisk grenseovervåkingssystem (EUROSUR)
13.02.2008
Evaluering og fremtidig utbygging av grensebyrået FRONTEX
13.02.2008
Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
06.02.2008
Kosmetikkforordningen 2009
05.02.2008
Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene
04.02.2008
Utvikling av et felles miljøinformasjonssystem (SEIS)
01.02.2008
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
30.01.2008
Matinformasjonsforordningen om merking av matvarer
30.01.2008
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
30.01.2008
Rapport om sosial sikring og sosial integrasjon 2008
30.01.2008
Fusjonsdirektivet 2011 (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen
29.01.2008
Resultater for forbrukerne i det indre marked
29.01.2008
Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer
29.01.2008

Sider