Evaluering av Erasmus Mundus-programmet 2004-2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Rapport om den etterfølgende evaluering av Erasmus Mundus-programmet 2004-2008

Siste nytt

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 22.12.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

INDLEDNING
Nærværende rapport fremlægges i overensstemmelse med artikel 12 i afgørelse nr.
2317/2003/EF1 af 5. december 2003 om etablering af Erasmus Mundus-programmet, hvor det er fastsat, at der skal udarbejdes en efterfølgende evaluering af programmet. I rapporten gøres der rede for Kommissionens holdning til de vigtigste konklusioner og henstillinger i den efterfølgende evaluering, som kan ses på linket:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm. Disse konklusioner og henstillinger bygger på omfattende spørgeskemaundersøgelser med inddragelse af deltagerne og de vigtigste aktører i Erasmus Mundus-programmet.

BAGGRUND FOR DEN EKSTERNE EVALUERING
Erasmus Mundus 2004-2008 var et program for samarbejde og mobilitet inden for de videregående uddannelser, der skule fremme EU som et verdensomspændende ekspertisecenter for læring. Målet var at støtte udviklingen af europæiske masteruddannelser af højeste kvalitet og at styrke de europæiske videregående uddannelsers synlighed og attraktivitet i tredjelande. Det indgik i programmets strategiske mål at forbedre kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa og at fremme den tværkulturelle forståelse gennem samarbejde med tredjelande.

De specifikke mål i programmet var at fremme de europæiske videregående uddannelsers kvalitet og topklasse, at tilskynde til mobilitet blandt tilrejsende studerende med bachelorgrad og akademikere fra tredjelande, at støtte et struktureret samarbejde med højere læreanstalter i tredjelande og at forbedre de europæiske videregående uddannelsers profil og synlighed på globalt plan og mulighederne for adgang hertil.

Programmet 2004-2008 omfattede fire hovedaktioner. Det drejer sig om følgende: aktion 1 - Erasmus Mundus-masteruddannelser, integrerede uddannelsesforløb på masterniveau, som tilbydes af mindst tre universiteter i tre forskellige europæiske lande; aktion 2 - Erasmus Mundus-studiestipendier til studerende og akademikere fra tredjelande; aktion 3 – partnerskaber med videregående uddannelsesinstitutioner fra tredjelande, herunder stipendier til studerende og akademikere fra EU-lande med henblik på mobilitet mod tredjelande; aktion
4 – projekter til styrkelse af den verdensomspændende tiltrækningskraft i de europæiske videregående uddannelser.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.12.2009
Annen informasjon