Resultater av EUs i2010-strategi for 2005-2009

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionsutvalget: Rapport om EUs digitale konkurranseevne: Hovedresultater av i2010-strategien for 2005-2009

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjolnen 4.8.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

EU gør sig fortsat gældende globalt set inden for informations- og kommunikationsteknologier (ikt). World Wide Web, mobilstandarden GSM, MPEG–standarden for digitalt indhold og ADSL–teknologien blev alle opfundet i EU. Det er et væsentligt politisk mål at fastholde denne førerposition og omsætte den i en konkurrencemæssig fordel. I 2005 forelagde Kommissionen derfor i2010-strategien med henblik på at udbygge EU's førerposition og lade informationssamfundets fordele arbejde for vækst og beskæftigelse i EU (1). I denne strategi skitseredes konkrete politiske tiltag:

• Det indre marked for virksomheder og brugere udbygges ved at eliminere lovgivningsmæssige hindringer og styrke sammenhængen i lovgivningen inden for telekommunikationssektoren og audiovisuelle medietjenester (bl.a. tv og video-on-demand)

• Forskning og innovation på ikt-området styrkes i EU ved at lægge offentlige og private forskningsmidler sammen og målrette dem mod områder, hvor EU er eller kan blive førende på globalt plan, f.eks. LTE (long-term evolution)-mobilteknologi, som vil revolutionere trådløst bredbånd, eller ESC (elektronisk stabilitetskontrol), hvilket bidrager til at forebygge bilulykker ved pludselige manøvrer eller på glatte veje

• Det sikres, at alle borgere drager fordel af EU's førerrolle inden for ikt, bl.a. ved hjælp af offentlige onlineserviceydelser af høj kvalitet med adgang for alle, ved hjælp af mere sikker, mere intelligent, mindre forurenende og mere energieffektiv transport og ved at stille EU's kulturarv til rådighed via et europæisk digitalt bibliotek.

Ikt-politikkerne har i de seneste fire år fastslået deres rolle som en hoveddrivkraft bag EU's økonomiske og sociale modernisering, og de har gjort EU mere modstandsdygtig i krisetider. De er i dag solidt forankret i EU's centrale politikker for vækst og beskæftigelse. Alle EU- medlemsstater har ikt-politikker og betragter dem som en central bidragyder til national vækst og beskæftigelse inden for den fornyede Lissabondagsorden. i2010 har også haft indflydelse på andre politiske områder, som f.eks. det indre marked og forbrugerdagsordenen. Ikt- politikker gennemføres i dag med forskellige instrumenter, f.eks. strukturfondene eller fondene til udvikling af landdistrikter.

Ikt og navnlig bredbåndsinternettet er en afgørende komponent i den europæiske økonomiske genopretningsplan (2). Halvdelen af stigningen i EU's produktivitet kan henføres til ikt, og højhastighedsbredbånd er en forudsætning for ny beskæftigelse, nye færdigheder, nye markeder og nedskæring af omkostninger. Ikt er afgørende for virksomheder og offentlige serviceydelser og for, at den moderne økonomi kan fungere. Dette anerkendes i Kommissionens forslag om at øge tempoet i den økonomiske genopretning med intelligente investeringer i bredbåndsnet i landdistrikterne, hvilket Det Europæiske Råd tilsluttede sig med et beløb på op til 1,02 mia. EUR.

1 i2010 – Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse - KOM(2005) 229.
2 Se "En europæisk økonomisk genopretningsplan" – KOM(2008) 800 – og "Investering i dag med sigte på morgendagens Europa" – KOM(2009) 36.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.08.2009
Annen informasjon