Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Det europeiske fellesskapets SAFA-program

Siste nytt

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 7.3.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

EU-SAFA-PROGRAMMET

Luftfartssikkerhed som vigtig prioritet for Den Europæiske Union og dens medlemsstater
Luftfartssikkerhed udgør en vigtig prioritet for Den Europæiske Union (EU) og dens medlemsstater. På den baggrund er EU's program for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer (SAFA) et afgørende instrument. Med programmet pålægges deltagende stater at udføre rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer med henblik på at verificere, at luftfartøjer, besætninger og operationer overholder internationale sikkerhedskrav. Helt tilbage fra SAFA-programmets begyndelse i 1996 under ledelse af Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC) har det i stigende grad vist sig at være spydspids i bestræbelserne på at forbedre luftfartssikkerheden i Europa og internationalt.

Inden for rammerne af Fællesskabets overordnede strategi med henblik på at fastlægge og opretholde et højt, ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa vedtog Fællesskabet den 21. april 2004 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne [1] (det såkaldte "SAFA-direktiv"). Ved dette direktiv pålægges EU-medlemsstaterne at udføre rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer, der lander i deres lufthavne, idet ”tredjelands luftfartøj” skal forstås som et luftfartøj, der ikke benyttes af eller flyves under tilsyn af en kompetent myndighed i en EU-medlemsstat; direktivet forbyder dog ikke på nogen måde EUmedlemsstater at inspicere luftfartøjer fra andre EU-medlemsstater. EU-medlemsstaterne fik to år til at gennemføre direktivet i national lovgivning [2].

Derudover og efter en beslutning truffet af ECAC-medlemsstaternes generaldirektører blev SAFA-programmet underlagt Fællesskabets kompetence fra den 1. januar 2007, hvor ansvaret for forvaltningen og den videre udvikling af programmet påhviler Europa-Kommissionen med bistand fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2006 [3].

Den fortsatte deltagelse af de 15 ECAC-stater, som ikke er medlemmer af EU, og dermed programmets paneuropæiske dimension er sikret med undertegnelsen af en samarbejdsaftale mellem hver enkelt af disse individuelle stater og EASA. Med de 27 EU-medlemmer findes der i alt 42 deltagende stater i EU-SAFA-programmet (se tillæg A i det tilhørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene) [4].

1 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76.
2 Se bl.a. Kommissionens rapport om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne af 24.9.2008. K(2008) 5265 endelig (foreligger ikke på dansk).
3 EUT L 134 af 20.5.2006, s. 16.
4 SWD(2012) 38.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg