Utviklingen av Schenginformasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2009

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om utviklingen av 2. generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II): situasjonsrapport januar 2008 - juni 2009

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I denne situationsrapport beskrives det arbejde, Kommissionen udførte i første halvår af 2009 med hensyn til udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og migrationen fra SIS 1+ til SIS II. Den forelægges for Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). Denne rapport udgør også en statusrapport over testningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2009