Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (kodifisering)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om ensartede kontrollprosedyrer i forbindelse med veitransport av farlig gods (kodifisering)

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red.a nm.: Forslaget ble trukket 07.03.2015.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.