Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om Det europeiske forskningsrådet i 2008: aktiviteter og oppnåelse av målene fastlagt i særprogrammet "Idéer"

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.9.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Det Europæiske Forskningsråd (EFR), der er en ambitiøs ny komponent i EU's forskningspolitik, blev oprettet i februar 2007 ved en afgørelse fra Kommissionen [1] i overensstemmelse med bestemmelserne i det syvende rammeprogram. Det Europæiske Forskningsråd har til opgave at gennemføre særprogrammet "Idéer" og råder over et budget på 7,51 mia. EUR i perioden 2007-2013. Det Europæiske Forskningsråd består af et uafhængigt videnskabeligt råd, der støttes af en specifik struktur for gennemførelsen
(dedicated implementation structure - DIS), og fungerer i overensstemmelse med principperne om videnskabelig topkvalitet, uafhængighed, effektivitet, åbenhed og ansvarlighed. Kommissionens årsrapport for 2008, der er udarbejdet i samarbejde med Det Videnskabelige Råd, indeholder Kommissionens vurdering af Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter og dets opnåelse af målene i det andet år efter oprettelsen.

Forskningsrådets aktiviteter lå inden for to hovedområder i 2008. Det første område var den fortsatte gennemførelse af programmet og navnlig iværksættelsen af den første forslagsindkaldelse med henblik på EFR-tilskud til etablerede forskere og offentliggørelsen af den anden forslagsindkaldelse med henblik på EFR-opstartstilskud og EFR-tilskud til etablerede forskere. Der blev i forbindelse hermed foretaget praktiske justeringer af forvaltningen af indkaldelses- og peer review-processerne, iværksat foranstaltninger til sikring af procedurernes og processernes integritet, ydet strategisk og administrativ støtte til Det Videnskabelige Råd og kommunikeret med forskersamfundet.

Det andet aktivitetsområde var centreret om oprettelsen af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, som på sigt skal overtage DIS' funktioner, der i øjeblikket varetages af Kommissionen. På dette område blev der truffet en bemyndigelsesafgørelse, udvalgt og ansat nyt personale til Forvaltningsorganet og nedsat en styringskomité. Kommissionen fastlagde desuden metoderne for den planlagte evaluering i 2009 af de mekanismer og strukturer, der anvendes i forbindelse med programmets gennemførelse.

[1] Kommissionens afgørelse 2007/134/EF af 2. februar 2007 om oprettelse af et europæisk forskningsråd (EUT L 57 af 24.2.2007, s. 14).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2009
Annen informasjon