Utvikling av offentlig-private partnerskap

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Mobilisering av private og offentlige investeringer for gjenoppretting og strukturendringer på lang sikt: utvikling av offentlig-private partnerskap

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 19.11.2009, dansk utgave)

Kommissionen vedtager en meddelelse om frigørelse af det potentiale, der ligger i offentlig-private partnerskaber

Kommissionen har opstillet en ramme for at fremme brugen af offentlig-private partnerskaber (OPP) for at dække eksisterende og fremtidige investeringsbehov inden for offentlig service, infrastrukturer og forskning i Europa. OPP frembyder umådelige fordele, hvis de forvaltes i den nuværende og fremtidige offentlige interesse. Alligevel benyttes strukturen kun i begrænset omfang, og mange medlemsstater har kun få erfaringer med dem. Kommissionen ønsker, i tråd med den europæiske økonomiske genopretningsplan, at puste nyt liv i OPP for at understøtte en mere udbredt og bedre brug af strukturen på et tidspunkt, hvor der er behov for innoverende offentlige finansieringsløsninger for at klare udfordringen med de stramme nationale budgetter. Beslutningen om, hvorvidt OPP bør anvendes, vil fortsat alene være de nationale myndigheders. Meddelelsen omhandler også muligheder for at forbedre EU’s fælles teknologiinitiativer, som er OPP samfinansieret af EU på centrale forskningsområder (se Memo/07/570 ).

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte, at "med denne meddelelse lancerer Kommissionen en ny og vidtrækkende ramme for offentlig-private partnerskaber. Offentlig-private partnerskaber kan, i takt med at Europa kommer ud af den økonomiske krise, hjælpe de offentlige myndigheder med at skabe arbejdspladser ved fortsat at investere i fremtiden, samtidig med at der iværksættes udfasningsstrategier, så de offentlige finanser kommer i balance igen. OPP kan, hvis de planlægges og iværksættes med den langsigtede offentlige interesse for øje, sætte skub i investeringer i sundhedsydelser af høj kvalitet, uddannelse og bæredygtige transportsystemer. De kan være et redskab i taklingen af klimaforandringerne og skabe større energieffektivitet. Vi ønsker, at de offentlige myndigheder i højere grad og på bedre vis benytter OPP."

Krisen har på ny sat de offentlige finanser i mange medlemsstater under pres med mulige negative virkninger for udviklingen af ny vigtig infrastruktur, navnlig når de nuværende finanspolitiske incitamenter udløber i mange medlemsstater. Eksempelvis vil gennemførelsen af Europa-Kommissionens forpligtelser inden for det transeuropæiske transportnet alene fordre finansiering på mere end 20 mia. EUR i tidsrummet 2007-2013. Der bliver behov for betydelige yderligere midler for at opfylde målene inden for klimaforandringer og energi. OPP er velegnede til at fremskaffe private midler og knowhow og koble disse med offentlige ressourcer.

EU-finansiering formidlet gennem strukturfondene, Den Europæiske Investeringsbank eller instrumenter i tilknytning til det transeuropæiske transportnet kan være med til at muliggøre OPP-løsninger i forbindelse med store investeringsprojekter, selv i en tid med begrænset adgang til statslige og private finansieringsmidler.

OPP-strukturen er baseret på i) bedre koordinering samt yderligere styrkelse og strømlining af finansieringsinstrumenter for OPP på EU-plan, ii) tæt samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank og iii) en styrkelse af kapaciteten i den offentlige sektor.

I meddelelsen opstilles følgende ramme:

• øget finansiering af OPP gennem samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank, gennem en nyorientering af eksisterende fællesskabsinstrumenter og gennem udformning af garantiinstrumenter til finansiering af OPP
• i sager med EU-finansiering, bedre regler og procedurer for at sikre lige vilkår mellem rent offentligt forvaltede projekter og projekter forvaltet som OPP
• mere effektive rammer for innovation, herunder EU's mulighed for at deltage i privatretlige organer og for at investere direkte i specifikke projekter
• overvejelser om et EU-lovforslag om koncessioner på grundlag af den igangværende konsekvensanalyse
• bedre informationsspredning og udveksling af bedste praksis, herunder nedsættelsen af en OPP-gruppe, hvor alle interessenter kan fremsætte deres meninger og give udtryk for yderligere idéer vedrørende OPP.

Fælles Teknologiinitiativer (FTI) er en ny måde at skabe offentlig-private partnerskaber inden for forskning på EU-plan. Et FTI samfinansieres over EU’s budget og bringer offentlige og private interesser sammen i en ny gennemførelsesstruktur. På grundlag af samlede budgetter på mellem 1 mia. EUR og 3 mia. EUR er der foreløbigt oprettet FTI på fem områder: innovativ medicin, luftfartsteknik, brændselsceller og brint, nanoelektronik og indlejrede databehandlingssystemer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2009
Annen informasjon