Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinge
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer
Avslag på godkjenning av fermenterte valurtblader som basisstoff i plantevernmidler
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr
Biocider: inkludering av kaliumsorbat som aktivt stoff
Biocider: inkludering av karbondioksid ved forbrenning av propan og butan som aktivt stoff
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI
Tilbaketrekking av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i plantevernmidler
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
EU-programmet LIFE (2021-2027)
Jernbanepassasjerforordningen 2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som fôrtilsetninger
Behandling av endringer i markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner

Sider