Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/516 av 8. mars 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236 med hensyn til maler for helsesertifikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning i Unionen av forsendelser av akvatiske dyr, beregnet på visse akvakulturbedrifter, for utsetting i naturen eller til andre formål, unntatt direkte konsum

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/516 of 8 March 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2020/2236 as regards the model animal health certificate for the entry into the Union of consignments of aquatic animals intended for certain aquaculture establishments, for release into the wild or for other purposes, excluding direct human consumption

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2023/516, gjennomfører en endring til det eksisterende helsesertifikatet i vedlegg II til rettsakten som angår helsesertifikater for akvatiske dyr og visse animalske produkter derav – forordning (EU) 2020/2236.

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere sertifikatet i vedlegg II om mal for helsesertifikat til bruk ved innførsel til Unionen av akvatiske dyr beregnet på visse akvakulturanlegg, utsetting i naturen eller andre formål, unntatt direkte konsum. Oppdateringen baserer seg på en endring av forordning (EU) 2020/692, gjort ved forordning (EU) 2023/119. Endringen åpner for at fiskehelsepersonell kan utføre veterinære oppgaver i forbindelse med kontrollen av akvatiske dyr, som gjøres i forkant av eksporten til EØS, forutsatt at dette er regulert i medlemsstatenes egne nasjonale lovgiving.

Det er også tatt med en overgangsperiode der man kan bruke den gamle utgaven av sertifikatet frem til 15. desember 2023, så lenge det er utstedt senest 15. september 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. april 2022 nr. 626 om helsesertifikater – akvatiske dyr og visse animalske produkter derav – forordning (EU) 2020/2236 (akvakulturhelsesertifikatforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringen i denne rettsakten ikke vil medføre noen ytterligere kostnader for næringen eller Mattilsynet, da de allerede ligger direkte i endringene til regelverket gjennom forordning (EU) 2020/692, endret ved forordning (EU) 2023/119.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjennomfører en endring til helsesertifikatet i vedlegg II til forordning (EU) 2020/2236.

Denne endringen tillater at fiskehelsepersonell kan gjennomføre kontroller av forsendelser med akvatiske dyr, som skal gjøres i forkant av eksporten til EØS. Frem til nå har dette bare vært tillatt gjort av offisielle veterinærer. Endringen er i samsvar med dagens praksis i Norge og vil ikke medføre noen endring eller merarbeid i forhold til grensekontrollen inn til EØS, hvis forsendelsen først ankommer i Norge i EØS-sammenheng.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 8. mars 2023, og kunngjort i EUR-Lex 9. mars 2023. Rettsakten trådte i kraft i EU den 10. mars 2023.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.03.2023
Anvendelsesdato i EU
10.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2023
Anvendes fra i Norge
13.03.2023