Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/585 av 15. mars 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2022/1452 om godkjenning av 3-etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroksy-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-metoksy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, a-pentylkanelaldehyd, a-heksylkanelaldehyd og 2-acetylpyridin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/585 of 15 March 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/1452 concerning the authorisation of 3-ethylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one, eugenol, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene, α-pentylcinnamaldehyde, α-hexylcinnamaldehyde and 2-acetylpyridine as feed additives for certain animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder korrigering av forordning (EU) 2022/1452 som godkjenner en rekke aromastoffer. Produksjonsmetodene for to av aromastoffene, eugenol og 1-metoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, er beskrevet feil. Dette rettes derfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.03.2023
Anvendelsesdato i EU
17.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet