Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser til vedlegg XV og XIX

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/513 av 8. mars 2023 om endring av vedlegg XV og XIX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder listen over tredjeland, territorier eller soner derav som er tillatt for innførsel i Unionen av kjøttprodukter fra hovdyr, fjærfe og fuglevilt og av egg og eggprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/513 of 8 March 2023 amending Annexes XV and XIX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of meat products from ungulates, poultry and game birds and of eggs and egg products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Moldova har dokumentert en forbedret dyrehelsesituasjon for fjørfe i landet, og landets myndigheter ber om at Moldova føres opp på lista over land med tillatelse til eksport til EØS-området av fjørfekjøtt, kjøtt fra fuglevilt, samt egg og eggprodukter. Kommisjonen har vurdert dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende.

Rettsakten fører derfor opp Moldova i listene i vedlegg XV og XIX av forordning (EU) 2021/404 over land hvorfra det tillates å sende fjørfekjøtt, kjøtt fra fuglevilt, egg og eggprodukter til EØS-land.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet støtter seg til Kommisjonens vurdering av dokumentasjon når det gjelder endringer av hvilke land som føres opp på tredjelandslista i forordning (EU) 2021/404.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.03.2023
Anvendelsesdato i EU
29.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.03.2023
Anvendes fra i Norge
29.03.2023