Avfallsstatistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten (2005)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1445/2005 av 5. september 2005 om fastsettelse av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten for avfallsstatistikk i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002

Commission Regulation (EC) No 1445/2005 of 5 September 2005 defining the proper quality evaluation criteria and the contents of the quality reports for waste statistics for the purposes of Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2006 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 skal Kommisjonen fastsette de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre forordningen.

2) I henhold til artikkel 6 bokstav d) i forordning (EF) nr. 2150/2002 skal Kommisjonen fastsette egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten, som nevnt i forordningen.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF,​ Euratom

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.09.2005
Anvendelsesdato i EU
26.09.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.04.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.04.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R1445
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro