Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EU-handlingsplan for entreprenørskap
09.01.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012
23.12.2012
Statsstøtte i EU: Scoreboard 2012
21.12.2012
EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020)
19.12.2012
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
19.12.2012
Tobakksdirektivet 2014
19.12.2012
Innhold og opphavsrett i det digitale indre marked
18.12.2012
Digital agenda med fokus på vekst og jobbskaping
18.12.2012
Skipsutstyrsdirektivet 2014 (revisjon)
17.12.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011
14.12.2012
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett
12.12.2012
Målrettet EU-regulering
12.12.2012
EU-handlingsplan for e-helse
06.12.2012
Kvalitetsrammeverk for traineeperioden
05.12.2012
Landbruks- og fiskeristatistikk: endringsbestemmelser
05.12.2012
EU-strategi for reduksjon av arbeidsløshet blant unge
05.12.2012
Kommisjonens kompetanse til å vedta gruppeunntak for stattsstøtte: endringsbestemmelser
05.12.2012
Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti
05.12.2012
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte: endringsbestemmelser 2013
05.12.2012
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser
03.12.2012
Nettilgjengelighetsdirektivet
03.12.2012
Grønnbok og EU-høring om integrert marked for pakkepost
29.11.2012
EUs 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020
29.11.2012
EU-strategi mot villedende reklame
27.11.2012
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland
26.11.2012
EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet
20.11.2012
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
20.11.2012
EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet
15.11.2012
Plan for beskyttelse av Europas vannressurser (Blueprint)
14.11.2012
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper
14.11.2012
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere
14.11.2012
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri
08.11.2012
Fluorgassforordningen 2012: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
07.11.2012
Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU
07.11.2012
Rapport om gjennomføringen av visumkodeksen
07.11.2012
Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien
07.11.2012
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
26.10.2012
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2012
24.10.2012
EU-handlingsplan om forbrukervern ved pengespill på internett
24.10.2012
Europakommisjonens arbeidsprogram 2013
23.10.2012
Radiodirektivet 2014
17.10.2012
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
17.10.2012
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012
11.10.2012
EU-strategi for vekst og gjenoppretting av europeisk industri og økonomi
11.10.2012
Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked
03.10.2012
Rettslige aspekter ved nanomaterialer
03.10.2012
Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe
03.10.2012
Fremme av cloud computing i Europa
27.09.2012
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
27.09.2012
Sikrere, mer effektivt og innovativt medisinsk utstyr
26.09.2012
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
26.09.2012
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
26.09.2012
EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting
26.09.2012
Finansiering av Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA): endringer
25.09.2012
Arkiver i Europa: digitale utfordringer
21.09.2012
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
21.09.2012
EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid
14.09.2012
Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst
13.09.2012
EU-strategi for transportforskning- og teknologi
13.09.2012
Tilsyn med kredittinstitutter: overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
12.09.2012
Status for EUs maritime politikk
11.09.2012
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2012
10.09.2012
Fremme av frekvensdeling for trådløs kommunikasjon
03.09.2012
Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020
29.08.2012
Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport
28.08.2012
Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport
21.08.2012
EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015
08.08.2012
Bedre styring av det indre marked
08.08.2012
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova
03.08.2012
Samarbeidsavtale mellom EU og Eurocontrol
02.08.2012
EU-strategi for byggesektoren
31.07.2012
EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri
26.07.2012
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
25.07.2012
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse
17.07.2012
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker
17.07.2012
Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst
17.07.2012
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
13.07.2012
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
13.07.2012
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
13.07.2012
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
11.07.2012
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
11.07.2012
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
11.07.2012
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
03.07.2012
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
03.07.2012
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
03.07.2012
Handel med frø: forlengelse av ordning for import fra tredjeland
28.06.2012
EU-strategi for sentrale støtteteknologier
26.06.2012
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011
19.06.2012
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
06.06.2012
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011
06.06.2012
EU-politikk for fornybar energi: fram til og etter 2020
06.06.2012
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
04.06.2012
Kombinerte virkninger av kjemikalier
31.05.2012
EUs konkurransepolitikk i 2011
30.05.2012
Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst
22.05.2012
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
16.05.2012
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012
16.05.2012
EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler
14.05.2012

Sider