Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Felles europeisk forskningsprogram om måleteknikk (EMPIR)
10.07.2013
Fellesforetaket om brenselceller og hydrogen (FCH 2)
10.07.2013
Fellesforetaket om elektroniske komponenter og systemer (ECSEL)
10.07.2013
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI)
10.07.2013
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir
09.07.2013
Pakkereisedirektivet 2015
09.07.2013
EU-høring om bruk av fosfor
08.07.2013
Blue Belt: Indre marked for maritim transport
08.07.2013
Inkludering av sjøtransport i EUs politikk for reduksjon av utslipp av drivhusgasser
28.06.2013
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
28.06.2013
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
28.06.2013
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF)
26.06.2013
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
26.06.2013
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
26.06.2013
Full digitalisering av offentlige innkjøp
26.06.2013
Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp
25.06.2013
Visumforenklinger for transitt gjennom og kortvarige opphold i Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania
21.06.2013
EU-handlingsplan mot ungdomsledighet
19.06.2013
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater
17.06.2013
Innføring av eCall-tjenesten
13.06.2013
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
13.06.2013
EU-handlingsplan for europeiske stålindustri
12.06.2013
Hurtigere gjennomføring av Single European Sky
11.06.2013
Søksmål og erstatning ved overtredelse av konkurransereglene
11.06.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting
11.06.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2012 - april 2013
31.05.2013
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2012
30.05.2013
Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander
30.05.2013
EU-rapport om arbeidet med barnehageplasser
29.05.2013
EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020)
29.05.2013
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2012
27.05.2013
EU-strategi for mikro- og nanoelektronikk
23.05.2013
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
23.05.2013
EU-strategi for havner
23.05.2013
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
16.05.2013
EU-handlingsplan for en marin strategi for atlanterhavsområdet
13.05.2013
EU-borgerskap 2011-2013: framdriftsrapport
08.05.2013
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
08.05.2013
EU-borgerskap - rapport 2013
08.05.2013
EUs konkurransepolitikk i 2012
07.05.2013
EU-pakke for tryggere mat og bedre dyre- og plantehelse
06.05.2013
Såvareforordningen
06.05.2013
Dyrehelseforordningen
06.05.2013
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
06.05.2013
EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon
02.05.2013
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
02.05.2013
Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter
26.04.2013
Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier
24.04.2013
EU-strategi om klimatilpasninger
16.04.2013
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
16.04.2013
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
15.04.2013
Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): bestemmelser om overvåking av yttergrenser til sjøs
12.04.2013
Grønne produkter: fremme av opplysning om produkters og organisasjoners miljøprestasjoner
09.04.2013
Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg
03.04.2013
Helsebringende fysisk aktivitet på tvers av sektorer
28.03.2013
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse
27.03.2013
Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument
27.03.2013
Varemerkedirektivet 2015 (revisjon)
27.03.2013
Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk
27.03.2013
Bredbåndsdirektivet: reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
26.03.2013
Grønnbok og EU-høring om langsiktig finansiering
25.03.2013
Derivatmarkedet: EU-rapport om internasjonal behandling av sentralbanker og organer som forvalter offentlig gjeld
22.03.2013
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2012
21.03.2013
Passasjerrettigheter ved konkurs av flyselskaper
18.03.2013
Anvendelsen av direktivet om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet)
14.03.2013
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
13.03.2013
Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning
12.03.2013
Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter
11.03.2013
EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring
07.03.2013
Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter
07.03.2013
Det europeiske inn- og utreisesystem (EES): endringsbestemmelser om bruken av systemet
28.02.2013
Det europeiske inn- og utreisesystem (EES): endringsbestemmelser om bruken av systemet
28.02.2013
EU-politikk for romindustrien
28.02.2013
Smarte grenser: EU-program for registrerte reisende
28.02.2013
EU-program for overvåking og sporing i rommet
28.02.2013
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
26.02.2013
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
13.02.2013
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked
13.02.2013
EU-handlingsplan for produktovervåking
13.02.2013
Produktsikkerhetsforordningen
13.02.2013
Produktsikkerhetsforordningen
13.02.2013
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport
08.02.2013
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
07.02.2013
Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser
06.02.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for maiskolbemel
05.02.2013
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
05.02.2013
Pengeoverføringsforordningen 2015 (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
05.02.2013
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH
05.02.2013
EU-handlingsplan for detaljhandel
31.01.2013
Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis
31.01.2013
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
30.01.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
30.01.2013
EUs fjerde jernbanepakke
30.01.2013
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
30.01.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
30.01.2013
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
30.01.2013
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
30.01.2013
Infrastruktur for alternative drivstoff (2014)
24.01.2013
EU-strategi for alternative drivstoff til transport
24.01.2013
Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2010-2012
17.01.2013

Sider