Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av en EU-sertifiseringsordning for utstyr til securityscreening i luftfarten

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union certification system for aviation security screening equipment

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.7.2017

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble formelt trukket av Europakommisjonen i 2019.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har kommet med forslag til en ny forordning om opprettelse av en EU-sertifiseringsordning for utstyr til securityscreening innen luftfarten. Utstyret skal kunne brukes til blant annet å detektere metall og eksplosiver. Det overordnede formålet med forordningen er å etablere et velfungerende indre marked i EU for utstyr til securityscreening samt forbedre den globale konkurranseevnen for de virksomhetene i EU som produserer dette ustyret.

Forordningen innfører en sertifiseringsordning som gjør det mulig for produsenter av screeningutstyr innen luftfart å markedsføre og selge utstyr i hele EU, når utstyret er godkjent i én medlemsstat. I forordningens artikkl 5 er det gitt bestemmelser om fabrikantenes forpliktelser. Forslaget har til hensikt å fjerne handelshindringer så varer og tjenesteytelser kan flyte fritt mellom medlemslandene. Det skapes økt effektivitet i og med at både produsenter og brukere av utstyret kan redusere administrative kostnader da utstyret ikke skal gjennomgå gjentatte landsspesifikke prøver og justeringer.

Forordning (EF) nr. 300/2008 med underliggende regelverk fastsetter de tekniske spesifikasjoner for utstyr til securityscreening som brukes på EØS-lufthavnene. Denne lovgivningen er basert på standarder som er utarbeidet av Kommisjonen og som tilpasses utviklingen i trusselscenarioer og risikovurderinger.

Forslaget har ikke som formål å skape nye tekniske krav. Det eksisterer allerede detaljerte krav og testmetoder for utstyr til security-screening. For å sikre at vurderinger og tester av utstyr er likt i hele EU, fastlegges det felles testmetoder. Testmetodene er en del av felles evalueringsprosedyrer for nytt utstyr som allerede er etablert i regi av European Civil Aviation Conference (ECAC).

I dag kan ikke nytt utstyr tas i bruk før det er testet og godkjent og dette endrer seg ikke med forslaget til nytt regelverk.

Det følger av artikkel 6 at hver medlemsstat skal opprette eller utpeke en godkjennelsesmyndighet som skal ha full kompetanse til å godkjenne utstyr samt utstede, endre samt trekke tilbake EU-typegodkjennelsesattester. Når en søknad er mottatt skal godkjennelsesmyndigheten påse at de relevante tester foretas av en teknisk tjeneste for å avgjøre hvorvidt utstyret er i overensstemmelse med kravene i bilag I, se artikkel 8. Forslaget innebærer også at hvis markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat vurderer at et produkt som er omfattet av forordningen, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for andre samfunnsinteresser, skal de foreta en evaluering av om det angjeldende utstyr omfatter alle de krav som er fastlagt i denne forordning. Hvis produsenten ikke iverksetter de nødvendig tiltakene innen en gitt frist, skal markedstilsynsmyndighetene treffe nødvendige midlertidige foranstaltninger som å forby eller begrense tilgjengeligheten av utstyret på det nasjonale markedet, trekke tilbake produktet fra markedet eller tilbakekalle det. Godkjennelsesmyndighetene i de andre medlemsstatene samt Kommisjonen skal straks underrettes om dette.

I henhold til artikkel 10 skal Kommisjonen bli fullverdig medlem av det organ som er ansvarlig for utarbeidelsen av de felles prøvningsmetoder som er omhandlet i bilag IV. Organet som er omhandlet i bilag IV er ECAC.

I artikkel 27 har Kommisjonen fått myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å oppdatere listen med prestasjonskrav til utstyr, hvis disse endres i forordning (EF) nr. 300/2008 om felles bestemmelser om sikkerhet innen sivil luftfart. Herunder endringer for å tilpasse regelverket til vitenskapelig og teknisk utvikling.

Medlemsstatene fastsetter regler om sanksjoner ved overtredelse av forordningen og treffer nødvendige foranstaltninger for å sikre gjennomføringen av denne. Sanksjonene skal være effektive, forholdsmessige og ha avskrekkende virkning.

Vurdering
I en uttalelse om forordningen fra januar 2017 fra the European Economic and Social Committee (EESC) i Parlamentet blir det blant annet stilt spørsmål om det ikke vil være mer effektivt og kostnadsbesparende å etablere en felles myndighet for EU. Det ble vist til at det vil være få medlemsland som har kapasitet til å etablere en slik godkjennelsesmyndighet. I notatet er det også vist til at ECACs testsystem nå fungerer, uten for lang saksbehandlingstid.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Rettsakten er oversendt Rådet/Europaparlamentet til behandling.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Forslaget ble formelt trukket av EU 21. juni 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.09.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet