Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/128 av 16. januar 2019 om opprettelse av Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og om oppheving av forordning (EØF) nr. 337/75

Regulation (EU) 2019/128 of 16 January 2019 of the European Parliament and of the Council establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Regulation (EEC) No 337/75

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2022)

Sammendrag av innhold

En viktig begrunnelse for en ny forordning er å tilpasse Cedefops virksomhet i tråd med nye mål og oppgaver som følge av store politiske prosesser innen fag- og yrkesopplæring i Europa de seneste årene. Cedefops rolle og oppgave har vært i sterk endring, fra å være et dokumentasjonssenter for fag- og yrkesopplæring til å bistå kommisjonen og medlemslandene i å utvikle verktøy som skal fremme mobilitet både i utdanning og arbeidslivet. Særlig viktige oppgaver for Cedefop de siste årene, som Norge har deltatt aktivt i, har vært å utvikle:

  • EUROPASS
  • European qualifications framework for life long learning (EQF)
  • European credit system for VET (ECVET)
  • European quality assurance framework for VET (EQAVET)
  • Principles for guidance and counselling
  • Prinsiples for validating informal and non formal learning

En annen begrunnelsene for en ny forordning er å harmonisere bestemmelsene for alle EU-sentrene som bygger på 3-partsprinsippet, dvs.samarbeid mellom arbeidstakerorganingsjoner, arbeidsgiverorgansiasjoner og nasjonale myndigheter. Dette gjelder Cedefop, Eurofound (senter for forbedring av leve- og arbeidsvilkår) og EU-OSHA (senter for europeiske arbeidsmiljøsaker). Forslaget til ny forordningen vil bygge videre på 3-partsprinsippet, men det  foreslås å endre dagens styreform fra Governing Board (GB) til Managing Board (MB). 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen vil ikke medføre noen endringer i norsk lovgivning eller annet regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har hatt en bilateral avtale med Cedefop vedrørende finansiering siden 1996. Det å innlemme Cedefop-forordningen i EØS-avtalen innebærer administrativ forenkling av EØS/EFTA-landenes innbetaling av kontingent til Cedefop.

Rettsakten ventes ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Fremtidig nivå på kontingenten er ventet å være på omtrent samme nivå som tidligere, og vil følge av EUs utbetalingsbudsjett som hensyntar valutakursendringer og BNP i sin beregning av programforpliktelser.  

Sakkyndige instansers merknader

Kunnskapsdepartementet har vurdert rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kunnskapsdepartementet mener at endringen av forordningen er hensiktsmessig. Dette medfører at at Cedefops mål og oppgaver er i samsvar med de reelle oppgavene senteret har. Forordningenforeslår å ytterligere utvide oppgaveporteføljen til også å omfatte kompetanse i arbeidslivet og analyser og prognoser for framtidig arbeidskraftsbehov. Etter departementets mening er en slik utvidelse naturlig, men det er viktig at en slik utvidelse ikke går på bekostning av Cedefops hovedansvar for VET-området.

Andre opplysninger

I 1996 inngikk EØS EFTA landende en bilateral avtale med Cedefop. Avtalen innebar at Norge og Island har full tilgang til alle Cedefops aktiviteter mot en årlig kontingent. Norge og Island har observatørstatus i styret og Norge er representert med en person fra KD, en fra LO og en fra NHO. 

Status

EØS/EFTA-statene sendte 7. mars 2017 en felles uttalelse til EU hvor vi støttet forslaget til forordning, se lenke under "annen informasjon".

Forordningen trådde i kraft i januar 2019.

Forordningsteksten har vært til vurdering hos EFTA-arbeidsgruppen for utdanning. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.06.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0128
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro