Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Passasjerrettigheter for alle framkomstmidler
19.12.2011
Konsultasjon om belysning i fremtiden
15.12.2011
EUs veikart for energi 2050
15.12.2011
Handlingsplan for øko-innovasjon
15.12.2011
EU-strategi for åpne data
12.12.2011
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI): endringsbestemmelser 2013om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
12.12.2011
EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE)
12.12.2011
Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur)
12.12.2011
Lydnivået til motorkjøretøy
09.12.2011
Helsetrusler over landegrensene
08.12.2011
Handlingsplan for små og mellomstore bedrifters kapitaltilgang
07.12.2011
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
07.12.2011
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF)
07.12.2011
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2011
02.12.2011
Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser
01.12.2011
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
01.12.2011
Bakkebaserte flyplasstjenester (forslag trukket av Kommisjonen)
01.12.2011
EU-strategi for flyplasser
01.12.2011
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: bakgrunnsdokument
30.11.2011
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020
30.11.2011
Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: særprogrammet
30.11.2011
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2014-2020
30.11.2011
EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020)
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020
30.11.2011
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: regler for deltakelse og resultatspredning
30.11.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: bakgrunnsdokument
29.11.2011
Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker ved handel over landegrensene
29.11.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
29.11.2011
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
23.11.2011
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020)
23.11.2011
Redusert EU-regelverk for små og mellomstore bedrifter
23.11.2011
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp
23.11.2011
Heisedirektivet (revisjon)
21.11.2011
Lavspenningsdirektivet 2014 (revisjon)
21.11.2011
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
21.11.2011
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
21.11.2011
Fyrverkeridirektivet
21.11.2011
Trykkbeholderdirektivet 2004 (revisjon)
21.11.2011
Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
21.11.2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon)
21.11.2011
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
21.11.2011
EUs program for tiltak på justisområdet
15.11.2011
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
15.11.2011
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
15.11.2011
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
15.11.2011
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
15.11.2011
Om gjennomføringen av det felles europeiske luftrom
14.11.2011
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
14.11.2011
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner
11.11.2011
Fri bevegelse for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania: erfaringer fra overgangsperioden
11.11.2011
EUs helseprogram 2014-2020
09.11.2011
EUs forbrukerprogram 2014-2020
09.11.2011
Små og mellomstore bedrifters utnyttelse av globale muligheter
09.11.2011
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet
27.10.2011
Initiativ for et ansvarlig næringsliv
25.10.2011
EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar
25.10.2011
Regnskapsdirektivet
25.10.2011
Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Mot en sterkere europeisk reaksjon på narkotikamisbruk
25.10.2011
Europeisk sikkerhetsstyringssystem på luftfartsområdet
25.10.2011
EU-initiativ om ansvarlige bedrifter
25.10.2011
Schengen-samarbeidet: smarte grenser - og veien framover
25.10.2011
50 forslag til styrking av det indre marked
25.10.2011
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
25.10.2011
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
20.10.2011
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
20.10.2011
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
20.10.2011
Retningslinjer for transeuropeiske nett på området telekommunikasjonsinfrastruktur
19.10.2011
Prosjektobligasjoner for transeuropeiske nettverk: prøveperiode 2012-2013
19.10.2011
Connecting Europe: integrert europeisk infrastruktur
19.10.2011
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
19.10.2011
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
19.10.2011
Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
19.10.2011
Industripolitikk: en styrket konkurranseevne
14.10.2011
Meddelelse om europeisk kjøpslov
11.10.2011
Felles europeisk salgslov
11.10.2011
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2011
07.10.2011
EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020
06.10.2011
Partnerskap for forskning og innovasjon rettet mot samfunnsmessige utfordringer
21.09.2011
Modernisering av høyere utdanning i Europa
20.09.2011
Frivillig arbeid på tvers av landegrensene
20.09.2011
EU-strategi for et ressurseffektivt Europa
20.09.2011
Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter
16.09.2011
Forvaltning av Schengen-samarbeidet
16.09.2011
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
14.09.2011
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2009
14.09.2011
Rapport om alternative metoder til dyreforsøk i kosmetikksektoren i 2009
13.09.2011
Beskyttelse av barn i den digitale verden
13.09.2011
Sluttevaluering av IKT-programmet eContentPlus (2005-2008)
09.09.2011
Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid
07.09.2011
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
31.08.2011
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer
30.08.2011
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
30.08.2011
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
29.08.2011
Fritidsbåtdirektivet 2013
26.07.2011
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
20.07.2011
Kapitalkravsforordningen (CRR)
20.07.2011
Fartsskriverforordningen
19.07.2011

Sider