EU-komiteer Norge kan delta i

Forsiden - Oversikt - EU-komiteer Norge kan delta i

Listen under angir EØS-relevante komitologikomiteer (C) og ekspertgrupper (E) som assisterer Kommisjonen ved utvikling av nytt regelverk.

Begrepet komitologi brukes om beslutningsprossessen hvor Europaparlamentet og Rådet har gitt Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter etter å ha lagt saken fram for komiteer (komitologikomiter) bestående av representanter for EUs medlemsland. Norge, Island og Liechtenstein deltar i EØS -relevante komitologikomiteer, men har ikke stemmerett. Kommisjonens database over komitologikomiteer og -saker finner du her.

I henhold til Lisboa-traktaten er det etablert en egen prosedyre for såkalte delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til basisrettsaktene. Også her konsulterer Kommisjonen komiteer (ekspertgrupper), men medlemmene av disse er utpekt av Kommisjonen og representerer derfor ikke nasjonalstatene. Kommisjonens database over ekspertgrupper finner du her.

Saksområde Komite (faktaark) Basisrettsakt
Transport
Tunneller, Komite for sikkerhetskrav til (C07800)
Transport
Veginfrastruktur, Komite for (C38300)
Transport
Veiavgifter (Eurovignett), Komite for (C10600)
Transport
Veitransport, Komite for (C09500)
Varer
Aerosoler, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C00900)
Varer
Alkoholsterke drikker, komite for (C04200)
Varer
Byggevarer, Ekspertgruppe for (E01329)
Varer
Byggevarer, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C40100)
Varer
Eksplosive varer, Ekspertgruppe for (E01633)
Varer
Eksplosiver til sivilt bruk, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C02000)
Varer
Eksplosjonsfarlige områder, Komite for utstyrsbruk i (C02600)
Varer
Elektrisk utstyr, Komite for (C47700)
Varer
Elektromagnetisk kompatibilitet, Komite for (C48300)
Varer
Forsvarsutstyr, Komite for salg av (C37400)
Varer
Heiser, Komite for (C48000)
Varer
Informasjonssystenmet for det indre marked (IMI), Komite for (C41300)
Varer
Måleinstrumenter, Ekspertgruppe for (E01349)
Varer
Måleinstrumenter, Komite for (C27100)
Varer
Måletekniske kontrollmetoder, Komite for (C01100)
Varer
Produktsikkerhet, Komite for generell (C19500)
Varer
Pyrotekniske produkter, Komite for (C38600)
Varer
Sammenkobling av bedriftsregistre, Komite for (C47000)
Varer
Standradiseringskomiteen (C41300)
Varer
Taubaneanlegg, Komite for (C00400)
Varer
Trykkutstyr, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer (C02700)
Varer
Varer, Komite for gjensidig godkjenning av (C36200)

Sider