EU-komiteer Norge kan delta i

Forsiden - Oversikt - EU-komiteer Norge kan delta i

Listen under angir EØS-relevante komitologikomiteer (C) og ekspertgrupper (E) som assisterer Kommisjonen ved utvikling av nytt regelverk.

Begrepet komitologi brukes om beslutningsprossessen hvor Europaparlamentet og Rådet har gitt Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter etter å ha lagt saken fram for komiteer (komitologikomiter) bestående av representanter for EUs medlemsland. Norge, Island og Liechtenstein deltar i EØS -relevante komitologikomiteer, men har ikke stemmerett. Kommisjonens database over komitologikomiteer og -saker finner du her.

I henhold til Lisboa-traktaten er det etablert en egen prosedyre for såkalte delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til basisrettsaktene. Også her konsulterer Kommisjonen komiteer (ekspertgrupper), men medlemmene av disse er utpekt av Kommisjonen og representerer derfor ikke nasjonalstatene. Kommisjonens database over ekspertgrupper finner du her.

Saksområde Komite (faktaark) Basisrettsakt
Miljø
Vaske- og regjøringsmidler, Komite for tekniske tilpasninger og fjerning av handelshindringer for (C00600)
Miljø
Vaske- og rengjøringsmidler, Ekspertgruppe for (E01321)
Offentlige innkjøp
Offentlige anskaffelser (ACPC), Rådgivende komite for (C16300)
Selskapsrett
Internasjonale regnskapsstandarder, Komite for bruk av (C16200)
Selskapsrett
Revisjonskomiteen (C26700)
Statistikk
Betalingsbalanse, Komite for statistikk om (C25800)
Statistikk
BNI-forordningen, Komite for (C25000)
Statistikk
BNP-direktivet, Komite for (C25100)
Statistikk
Europeisk statistikk, Komite for (C37100)
Statistikk
Gass- og elektrisitetspriser til industrien, Komite for åpenhet om (C06800)
Statistikk
Landbruks- og miljøstatistikk, Ekspertgruppe for (E01527)
Statistikk
Landbruksproduksjon, Ekspertgruppe for statistikk om (E01525)
Statistikk
Landbruksstatistikk, Faste komite for (C25300)
Transport
Adgang til jernbanemarkedet, Ekspertgruppe for (E03441)
Transport
Ankomst og avganstider ("slots") ved lufthavner, Komite for bestemmelser om (C39100)
Transport
Bompengesystemer, Komite for samvirkeevnen til elektroniske (C07400)
Transport
Europeisk Forum for bærekraftig skipsfart (ESSF), Arbeidsgruppen (E02869)
Transport
Farlig gods, Komiteen for transport av (C09600)
Transport
Fartøyer og havneanlegg, Komite for økt sikkerhet for (C08700)
Transport
Felles europeisk luftrom (Single Sky), Komite for (C10300)
Transport
Fritidsbåter, Komite for (C48200)
Transport
Førerkortdirektivet, Komite for (C09200)
Transport
Håndhevelse av trafikksikkerhetsbestemmelser, Ekspertgruppe for fremme av (E02805)
Transport
Integrert europeisk infrastruktur (Connecting Europe Facility), Ekspertgruppe for (E02938)
Transport
Intelligente transportsystemer (ITS), Den europeiske komite for (C39400)
Transport
Intelligente transportsystemer (ITS), Ekspertgruppen for (01941)
Transport
Jernbaneinfrastrukturforvaltere, Ekspertgruppe for (E02983)
Transport
Jernbanenettet, Komite for samvirkeevnen til det europeiske (C08000)
Transport
Jernbaner, Komite for utvikling av Europas (C41500)
Transport
Jord- og skogbrukskjøretøyer, Teknisk komite for (C45300)
Transport
Jord-og skogbrukstraktorer, Arbeidsgruppen for (E01297)
Transport
Kjøretøyer, Teknisk komite for (C35300)
Transport
Luftfart, Komite for harmonisering av tekniske krav og adm. prosedyrer i sivil (C08800)
Transport
Luftfart, Komite for sikkerhetsbestemmelser i sivil luftfart (C09100)
Transport
Luftfartssikkerhet (EASA-forordningen), Komite for (C10000)
Transport
Lufthavnrelaterte tjenester, Komite for adgang til (C08600)
Transport
Lufttransporttjenester, Komite for bestemmelser om (C06900)
Transport
Motorkjøretøyer og tilhengere, Komite for teknisk kontroll med (C10400)
Transport
Motorsykler, Ekspertgruppen for (E01296)
Transport
Nettverket av europeiske jernbanemyndigheter, Arbeidsgruppen for (E02872)
Transport
Opplæring av førere av buss og lastebiler, Komite for (C41800)
Transport
Passasjerrettigheter, Ekspertgruppe for (E02861)
Transport
Sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer, Komite for (C38200)
Transport
Sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS), Komite for (C09400)
Transport
Sjøtransport, Komite om illoyal priskonkurranse innen (C07200)
Transport
Skipsførersertifikat på indre vannveier, Komite for gjensidig godkjenning av (C08400)
Transport
Skipsutstyr, Ekspertgruppe for (E02653)
Transport
Tekniske spørsmål knyttet til fjerde jernbanepakke, Ekspertgruppe for (E03430)
Transport
Transeuropeiske transportnettverk, Ekspertgruppe for det (E02993)
Transport
Transeuropeiske transportnettverk, Komite for det (C44800)

Sider