Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria
Henstilling av 2.12.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Sikkerhet i sivil luftfart: liste over godkjent sikkerhetutstyr for kontroll av passasjerer og bagasje
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra El Salvador
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Singapore
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Togo
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Henstilling av 18.11.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'soave'
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i produkter av type 19
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk grensesnitt mellom nasjonale tollsystemer og IKT-systemet for markedsovervåking

Sider