Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tunisia
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden
Kapitalkrav til verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering og offentliggjøring av opplysninger
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Felles regler for fleksibel bruk av luftrommet
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2022
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Teknol Aqua 1411-01
Biocider: vilkår og betingelser for godkjenning av produktet 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT)
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Kapp Verde
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra De forente arabiske emirater
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Libanon
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Konservan P40
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland

Sider