Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
24.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
24.01.2019
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
23.01.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
23.01.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
22.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
18.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
18.01.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
17.01.2019
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
16.01.2019
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
16.01.2019
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
16.01.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
16.01.2019
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
16.01.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
16.01.2019
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
16.01.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
16.01.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
14.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
14.01.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
14.01.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
14.01.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
11.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
11.01.2019
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
10.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
10.01.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
10.01.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
10.01.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
10.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
09.01.2019
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
08.01.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
08.01.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
04.01.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
03.01.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
03.01.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
03.01.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.01.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.01.2019
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
20.12.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
20.12.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner
20.12.2018
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
19.12.2018
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
19.12.2018
Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg
19.12.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
19.12.2018
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
19.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
19.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
19.12.2018
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
19.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
19.12.2018

Sider