Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
19.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
19.12.2018
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
19.12.2018
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
19.12.2018
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
19.12.2018
Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg
19.12.2018
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
18.12.2018
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
18.12.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
18.12.2018
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
18.12.2018
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
17.12.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
17.12.2018
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
17.12.2018
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
14.12.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
14.12.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
14.12.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
14.12.2018
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
13.12.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
13.12.2018
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
13.12.2018
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
13.12.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
13.12.2018
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
13.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
13.12.2018
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
13.12.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
13.12.2018
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
13.12.2018
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
13.12.2018
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
13.12.2018
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
13.12.2018
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
13.12.2018
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
13.12.2018
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
13.12.2018
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
13.12.2018
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
12.12.2018
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
12.12.2018
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser
11.12.2018
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
11.12.2018
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
11.12.2018
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
11.12.2018
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
11.12.2018
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)
11.12.2018
Veterinærlegemiddelforordningen (revisjon)
11.12.2018
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
11.12.2018
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked
11.12.2018
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
11.12.2018
Fornybar energidirektivet (revisjon)
11.12.2018

Sider