Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Lisboa-strategiens eksterne dimensjon: internasjonalt samarbeid om regulering
16.12.2008
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport
16.12.2008
Avtalen om bruk av mobile arbeidstakere for grensekryssende tjenester i jernbanesektoren
15.12.2008
En samlet strategi for europeisk landbruksforskning
15.12.2008
Meddelelse om pasientsikkerhet
15.12.2008
Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport (RFC-forordningen)
11.12.2008
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse
10.12.2008
Rapport om anvendelsen av direktivet om unionsborgerskap
10.12.2008
Grønnbok om arbeidskraft innen helsesektoren
10.12.2008
Overvåking av legemidlers bivirkninger
10.12.2008
Lovrammer for nettverk og tjenester for mobil-tv
10.12.2008
Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II
10.12.2008
Sikre, innovative og tilgjengelige medisiner
10.12.2008
Legemiddelovervåkingsforordningen
10.12.2008
Handlingsplan for organdonasjon og -transplantasjon (2009-2015)
08.12.2008
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
08.12.2008
Bruk av andre stoffer enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd
05.12.2008
Kommisjonens håndtering av virksomheter som misbruker sin dominerende stilling
05.12.2008
Forordningen om busspassasjerrettigheter
04.12.2008
Forordningen om båtpassasjerrettigheter
04.12.2008
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler
04.12.2008
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2)
03.12.2008
Behandling av bioavfall i EU
03.12.2008
Det europeiske forskningsprogrammet for måleteknikk
03.12.2008
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
03.12.2008
Oppheving av direktiver om måling
03.12.2008
Mot et tilgjengelig informasjonssamfunn
01.12.2008
Kvaliteten av bensin og dieselolje til bruk i veitransport
01.12.2008
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser
28.11.2008
Handlingsplan om bruk av e-signaturer og e-identifikasjon i offentlig tjenesteyting over landegrensene
28.11.2008
Kommisjonens rapport om konkurranseevnen 2008
28.11.2008
Grønnbok om kollektive forbrukersøksmål
27.11.2008
En økonomisk gjenopprettingsplan
26.11.2008
Om gjennomføring av kjøreplanen for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010)
26.11.2008
Veikart for maritim fysisk planlegging
25.11.2008
Hovedbudskap i rapporten om sysselsetting i Europa 2008
21.11.2008
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland
21.11.2008
Regler for kontroll med og bekjempelse av hestepest (kodifisering)
20.11.2008
Den europeiske union og Arktis
20.11.2008
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
19.11.2008
EUs strategi for bedre skipsopphugging
19.11.2008
Søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
18.11.2008
Gjennomføring og anvendelse av EUs miljørett
18.11.2008
Virkningene av fri bevegelse av personer i forbindelse med utvidelsen av EU
18.11.2008
Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer
17.11.2008
State Aid Scoreboard: Statsstøtte i EU/EØS-området høsten 2008
17.11.2008
Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer: resultater og planlagte aktiviteter
13.11.2008
Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten
13.11.2008
Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet
13.11.2008
Energisparing ved kombinert varme- og kraftproduksjon
13.11.2008
Grønnbok om et europeisk energinettverk
13.11.2008
Bygningsenergidirektivet
13.11.2008
EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet
13.11.2008
Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006
13.11.2008
Energimerkedirektivet (til 31.7.2017)
13.11.2008
Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020
13.11.2008
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet
13.11.2008
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): for en sikrere planet
12.11.2008
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
12.11.2008
Sjeldne sykdommer: en utfordning for Europa
11.11.2008
Sluttrapport om EU-programmet for SMB og entreprenørskap (2001-2006)
07.11.2008
Statusrapport om informationssystemet for det indre marked (IMI)
06.11.2008
Gjennomføring av arbeidsmiljødirektivene om byggeplasser og skilting
06.11.2008
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
05.11.2008
Telemedisin til nytte for pasienter, helse- og omsorgssystemer og samfunnet
04.11.2008
Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP)
30.10.2008
Modernisering av universitetene i en global kunnskapsøkonomi
30.10.2008
Statistikker om informasjonssamfunnet
30.10.2008
Fra finanskrise til oppsving
29.10.2008
Trygdeforordningen
28.10.2008
Lys og lyssignaler på motorsykler
28.10.2008
Miljø- og energivennlig design av varer: arbeidsplan 2009-2001
21.10.2008
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
18.10.2008
Mot europeiske klynger av verdensklasse
17.10.2008
Bekjempelse og forebygging av menneskehandel
17.10.2008
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
17.10.2008
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser
16.10.2008
Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
15.10.2008
Grønnbok om kvalitet av landbruksprodukter
15.10.2008
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende: endringsbestemmelser
15.10.2008
Euroforordningen: betalinger over landegrensene
13.10.2008
e-pengedirektivet
09.10.2008
Forbrukerdirektivet
08.10.2008
Rapport om gjennomføringen av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter
08.10.2008
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
07.10.2008
En bedre balanse mellom arbeids- og privatliv
03.10.2008
Meddelelse om aktiv inkludering av personer ekskludert fra arbeidsmarkedet
03.10.2008
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
03.10.2008
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
03.10.2008
Fasiliteter for pass av barn i førskolealder
03.10.2008
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
01.10.2008
Statusrapport om EUs felles luftrom med naboland
01.10.2008
Gjennomføringen av direktivet om betalings-TV
30.09.2008
Revisjon av vedtekter for europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse
30.09.2008
Erfaringer med EU-direktiv om tradisjonelle plantelegemidler
29.09.2008
Internetts framtid
29.09.2008
Rapport om gjennomføring av forordningen om sikkerhet innen sivil luftfart
29.09.2008
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015
29.09.2008
Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger
25.09.2008
Bredbåndforbindelse og internettleverandørenes fremtidige forpliktelser
25.09.2008

Sider