Handlingsplan for øko-innovasjon

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Innovasjon for en bærekraftig fremtid: handlingsplan for øko-innovasjon (Eco-AP)

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.12.2011, dansk utgave)

Ny handlingsplan for miljøinnovation til fremme af miljømæssigt bæredygtig vækst og miljømæssige fordele
Miljøinnovation er en afgørende forudsætning for gennemførelsen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Formålet med den nye handlingsplan for miljøinnovation EcoAP er at fremme innovation, som mindsker belastningen af miljøet og mindsker afstanden mellem innovation og markedet. Eftersom miljøvenlige teknologier giver virksomhederne fordele og hjælper med til at skabe nye arbejdspladser, spiller miljøinnovation derfor en vigtig rolle for Europas økonomiske konkurrenceevne.

Handlingsplanen for miljøinnovation indgår i flagskibsinitiativet "Innovation i EU", som bygger på handlingsplanen for miljøteknologi (ETAP) fra 2004. Fokus udvides fra miljøvenlige teknologier til det bredere begreb miljøinnovation med fokus på særlige flaskehalse, udfordringer og muligheder for gennem innovation at nå miljømål. Handlingsplanen for miljøinnovation omfatter foranstaltninger, som vedrører både udbud og efterspørgsel, forskning og erhvervsliv samt politiske og finansielle instrumenter. I handlingsplanen bekræftes, at miljølovgivning spiller en central rolle som drivkraft for miljøinnovation, og det planlægges, at der skal foretages en revision af miljølovgivningen. Ligeledes understreges betydningen af forskning og innovation ved udvikling af innovative teknologier og deres lancering på markedet. I handlingsplanen fremhæves også miljøinnovations internationale aspekt og behovet for bedre politisk samordning med internationale parter.

Miljøkommissær Janez Potočnik siger: "Den store innovationsudfordring for dette århundrede er at udnytte vores ressourcer bedre - opnå mere med mindre - og mindske de negative virkninger af vores aktiviteter. Europa skal være førende, hvis vi skal bevare vores konkurrenceevne i en verden med stadig knappere ressourcer. Den globale efterspørgsel efter miljøvenlige teknologier, produkter og tjenester er stærkt stigende selv i disse vanskelige tider. Europa har meget at tilbyde på dette område. Målet med handlingsplanen er at skabe grønne job og grøn vækst."

Handlingsplanen vil med målrettede tiltag fremskynde miljøinnovation på tværs af alle sektorer inden for økonomien. Formålet er at skabe større og mere stabil markedsefterspørgsel efter miljøinnovation. Der vil blive vedtaget foranstaltninger inden for følgende områder: lovgivningsmæssige incitamenter, private og offentlige indkøb og standarder. Endvidere vil støtten til små og mellemstore virksomheder blive forbedret med henblik på at øge investeringsparatheden og netværksmulighederne.

De centrale aspekter i den nye handlingsplan:

• Anvende miljøpolitik og miljølovgivning til at fremme miljøinnovation

•Støtte demonstrationsprojekter og partnerskaber for at få lovende, intelligent og ambitiøs og fuldt ud operationel teknologi på markedet

•Udvikle nye standarder for at fremme miljøinnovation

•Mobilisere finansielle instrumenter og støttetjenester for små og mellemstore virksomheder

•Fremme internationalt samarbejde

•Støtte udviklingen af nye færdigheder og nye job såvel som relevante uddannelsesprogrammer for at imødegå arbejdsmarkedets behov

•Fremme miljøinnovation gennem europæiske innovationspartnerskaber.

Næste skridt
Handlingsplanen vil blive gennemført via partnerskaber mellem berørte parter, den private og offentlig sektor og Kommissionen. Den snarlige midtvejsevaluering er en god lejlighed til at bedømme, om de mål, som fastsættes i handlingsplanen, er opnået. Nye tiltag vil fokusere på produktudvikling og demonstrationsprojekter for at mindske afstanden mellem teknologi og dens udbredelse på markedet.

Baggrund
Ved miljøinnovation forstås enhver form for nyskabelse, der sigter mod væsentlige og påviselige fremskridt hen imod målsætningen om bæredygtig udvikling ved at mindske den negative påvirkning af miljøet, øge modstandskraften mod miljøbelastning eller ved at opnå en mere effektiv og ansvarlig udnyttelse af naturressourcerne.

Den europæiske miljøindustri er med en årlig omsætning på anslået 319 mia. EUR eller ca. 2,5 % af EU's bruttonationalprodukt (BNP) en vigtig økonomisk sektor.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2011
Annen informasjon