Gjennomføring av EUs varepakke: omarbeiding av ti direktiver om teknisk harmonisering

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Tilpasning av ti direktiver om teknisk harmonisering til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om felles rammer for markedsføring av produkter

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.11.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2012)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen la 21. november 2011 frem forslag til ni reviderte varedirektiver. Direktivene foreslås oppdatert i henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF. Beslutningen fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av varer, og utgjør del av en større regelverkspakke omtalt som "varepakken".

Direktivene som foreslås oppdatert er:

- Rådsdirektiv 93/15/EØF om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/16/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om heiser

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF om måleinstrumenter

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover om elektromagnetisk kompatibilitet

- Europaparlaments -og rådsdirektiv 2006/95/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF om markedsføring av pyrotekniske artikler

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/23/EF om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om ikke-automatiske vekter

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/105/EF om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om enkle trykkbeholdere

Det er foreslått en horisontal tilpasning av de ni direktivene slik at de blir i tråd med retningslinjene i beslutning 768/2008/EF. Det er ikke foreslått endringer som er spesifikke for den enkelte varekategori. Tilpasningene gjelder innføring av felles definisjoner, krav til sporbarhet, plikter for næringsdrivende, kriterier og fremgangsmåter for utpeking av tekniske kontrollorganer og krav til samsvarsvurdering.

Merknader
Forslagene til tilpassede direktiver er gitt med hjemmel i artikkel 114 i Traktat om Den europeiske unions virkemåte. Forslaget innebærer at det skal vedtas nye direktiver som vil erstatte de ni gjeldende direktivene. Det eksisterer en rekke forskrifter som gjennomfører de aktuelle direktivene i norsk rett. Ansvarlige departementer er JD, KRD, NHD og SD. Når tilpassede direktiver er vedtatt i EU og tatt inn i EØS-avtalen vil disse forskriftene måtte oppdateres.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2011

EØSEFTA/EØS-flagg