Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet
13.11.2008
Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006
13.11.2008
Energimerkedirektivet (til 31.7.2017)
13.11.2008
Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020
13.11.2008
Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten
13.11.2008
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet
13.11.2008
Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer: resultater og planlagte aktiviteter
13.11.2008
Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet
13.11.2008
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): for en sikrere planet
12.11.2008
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
12.11.2008
Sjeldne sykdommer: en utfordning for Europa
11.11.2008
Sluttrapport om EU-programmet for SMB og entreprenørskap (2001-2006)
07.11.2008
Statusrapport om informationssystemet for det indre marked (IMI)
06.11.2008
Gjennomføring av arbeidsmiljødirektivene om byggeplasser og skilting
06.11.2008
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
05.11.2008
Telemedisin til nytte for pasienter, helse- og omsorgssystemer og samfunnet
04.11.2008
Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP)
30.10.2008
Modernisering av universitetene i en global kunnskapsøkonomi
30.10.2008
Statistikker om informasjonssamfunnet
30.10.2008
Fra finanskrise til oppsving
29.10.2008
Lys og lyssignaler på motorsykler
28.10.2008
Trygdeforordningen
28.10.2008
Miljø- og energivennlig design av varer: arbeidsplan 2009-2001
21.10.2008
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
18.10.2008
Bekjempelse og forebygging av menneskehandel
17.10.2008
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
17.10.2008
Mot europeiske klynger av verdensklasse
17.10.2008
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser
16.10.2008
Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
15.10.2008
Grønnbok om kvalitet av landbruksprodukter
15.10.2008
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende: endringsbestemmelser
15.10.2008
Euroforordningen: betalinger over landegrensene
13.10.2008
e-pengedirektivet
09.10.2008
Forbrukerdirektivet
08.10.2008
Rapport om gjennomføringen av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter
08.10.2008
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
07.10.2008
Meddelelse om aktiv inkludering av personer ekskludert fra arbeidsmarkedet
03.10.2008
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
03.10.2008
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
03.10.2008
Fasiliteter for pass av barn i førskolealder
03.10.2008
En bedre balanse mellom arbeids- og privatliv
03.10.2008
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
01.10.2008
Statusrapport om EUs felles luftrom med naboland
01.10.2008
Gjennomføringen av direktivet om betalings-TV
30.09.2008
Revisjon av vedtekter for europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse
30.09.2008
Rapport om gjennomføring av forordningen om sikkerhet innen sivil luftfart
29.09.2008
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015
29.09.2008
Erfaringer med EU-direktiv om tradisjonelle plantelegemidler
29.09.2008
Internetts framtid
29.09.2008
Bredbåndforbindelse og internettleverandørenes fremtidige forpliktelser
25.09.2008
Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger
25.09.2008
EUs strategi for internasjonalt samarbeid innen vitenskap og teknologi
24.09.2008
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet
23.09.2008
Rapport om erfaringene med forordningen om roaming i mobiltelefonnettet
23.09.2008
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2009-2012
18.09.2008
Flerspråklighet: en ressurs for Europa og en felles forpliktelse
18.09.2008
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting
18.09.2008
Sporbarhet og merkning av genetisk modifiserte organismer
17.09.2008
Situasjonsrapport om europeisk rompolitikk
11.09.2008
Handlingsplan for gjennomføring av EUs dyrehelsestrategi
10.09.2008
Kvaliteten av godstransport med jernbane
08.09.2008
Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler
05.09.2008
Evaluering av IKT-forskningen i EUs 6. rammeprogram (2003-2006)
04.09.2008
En europeisk strategi for marin og maritim forskning
03.09.2008
Eksponering for elektromagnetiske felt
01.09.2008
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og mekanismer
26.08.2008
EUs forskningsinnsats i 2007
18.08.2008
Evaluering av EUs likestillingsprogram (2001-2006)
13.08.2008
Europas kulturarv med et museklikk
11.08.2008
Ansvar ved tap av eller skade på funksjonshemmedes hjelpemidler på flyreiser
07.08.2008
Fullføring av utfasingen av stoffer som bryter ned ozonlaget
01.08.2008
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
29.07.2008
Midtveisevaluering av EUs folkehelseprogram (2003-2008)
24.07.2008
Rapport om EUs folkehelseprogram i 2007
23.07.2008
Handel med selprodukter
23.07.2008
Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
23.07.2008
Rapport om direktivet om fjernsyn uten grenser i 2005-2006
22.07.2008
Det europeiske forskningsrådets virksomhet i 2007
18.07.2008
Miljømerkeforordningen
16.07.2008
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter: endringsbestemmelser
16.07.2008
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon
16.07.2008
Kollektive investeringsfond (UCITS)
16.07.2008
Offentlig innkjøp for et bedre miljø
16.07.2008
Opphavsrett i kunnskapssamfunnet
16.07.2008
Europeisk strategi for industriell immaterialrett
16.07.2008
Handlingsplan for bærekraftig forbruk, produksjon og industripolitikk
16.07.2008
Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter
16.07.2008
Felles programmering i forskning
15.07.2008
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
15.07.2008
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
08.07.2008
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
08.07.2008
Støybegrensning for jernbanemateriell
08.07.2008
Grønn transportpakke: Kommisjonens meddelelse
08.07.2008
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
08.07.2008
Evaluering av yrkesutdanningsinitiativet Europass
04.07.2008
Kompetanseheving for det 21. århundre: europeisk samarbeid om skoler
03.07.2008
Grønnbok om innvandrerbarn og EUs utdanningssystemer
03.07.2008
Mobilitet av unge volontører i Europa
03.07.2008
Meddelelse om ikke-diskriminering
02.07.2008
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
02.07.2008

Sider