Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler
05.09.2008
Evaluering av IKT-forskningen i EUs 6. rammeprogram (2003-2006)
04.09.2008
En europeisk strategi for marin og maritim forskning
03.09.2008
Eksponering for elektromagnetiske felt
01.09.2008
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og mekanismer
26.08.2008
EUs forskningsinnsats i 2007
18.08.2008
Evaluering av EUs likestillingsprogram (2001-2006)
13.08.2008
Europas kulturarv med et museklikk
11.08.2008
Ansvar ved tap av eller skade på funksjonshemmedes hjelpemidler på flyreiser
07.08.2008
Fullføring av utfasingen av stoffer som bryter ned ozonlaget
01.08.2008
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
29.07.2008
Midtveisevaluering av EUs folkehelseprogram (2003-2008)
24.07.2008
Rapport om EUs folkehelseprogram i 2007
23.07.2008
Handel med selprodukter
23.07.2008
Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
23.07.2008
Rapport om direktivet om fjernsyn uten grenser i 2005-2006
22.07.2008
Det europeiske forskningsrådets virksomhet i 2007
18.07.2008
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter: endringsbestemmelser
16.07.2008
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon
16.07.2008
Kollektive investeringsfond (UCITS)
16.07.2008
Offentlig innkjøp for et bedre miljø
16.07.2008
Opphavsrett i kunnskapssamfunnet
16.07.2008
Europeisk strategi for industriell immaterialrett
16.07.2008
Handlingsplan for bærekraftig forbruk, produksjon og industripolitikk
16.07.2008
Økodesigndirektivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter
16.07.2008
Miljømerkeforordningen
16.07.2008
Felles programmering i forskning
15.07.2008
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
15.07.2008
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
08.07.2008
Støybegrensning for jernbanemateriell
08.07.2008
Grønn transportpakke: Kommisjonens meddelelse
08.07.2008
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
08.07.2008
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
08.07.2008
Evaluering av yrkesutdanningsinitiativet Europass
04.07.2008
Kompetanseheving for det 21. århundre: europeisk samarbeid om skoler
03.07.2008
Grønnbok om innvandrerbarn og EUs utdanningssystemer
03.07.2008
Mobilitet av unge volontører i Europa
03.07.2008
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
02.07.2008
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
02.07.2008
Meddelelse om pasientmoblitet
02.07.2008
Ny sosial agenda for Europa
02.07.2008
Alternative metoder til erstatning av dyreforsøk i kosmetikksektoren
02.07.2008
Vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet
02.07.2008
Miljøpolitisk årsberetning for 2007
02.07.2008
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
02.07.2008
Meddelelse om ikke-diskriminering
02.07.2008
Næringsmidler til særlig ernæring
27.06.2008
Forbedret praksis for integrert havforvaltning og høring av berørte parter
26.06.2008
Om næringsmidler til diabetikere
26.06.2008
Evaluering av EUs ungdomsprogram (2000-2006)
26.06.2008
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
25.06.2008
Single European Sky II-pakken: Kommisjonens meddelelse
25.06.2008
Selskapslov for et europeisk privat selskap
25.06.2008
Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
25.06.2008
En "Small Business Act" for Europa
19.06.2008
Strategisk plan på asylområdet
17.06.2008
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
17.06.2008
En felles innvandringspolitikk for Europa: prinsipper, tiltak og redskaper
17.06.2008
Rettslige aspekter ved nanomaterialer
17.06.2008
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
13.06.2008
Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering)
13.06.2008
Evaluering av Det europeiske senter for utvikling av yrkesopplæring - CEDEFOP
13.06.2008
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
10.06.2008
Enkeltpersonselskapsdirektivet (12. selskapsdirektiv)
09.06.2008
Sluttevaluering av eTEN-programmet
03.06.2008
Om gjennomføringen av tobakksreklamedirektivet
28.05.2008
Iverksetting av internettprotokoll IPv6
27.05.2008
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
26.05.2008
Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer
23.05.2008
EU-logo for merking av økologiske produkter
23.05.2008
Bedre karrieremuligheter og økt mobilitet for forskere
23.05.2008
Typegodkjenning av motorvogner, inkludert nye sikkerhetskrav til dekk m.m.
23.05.2008
State Aid Scoreboard: søkelys på miljø
21.05.2008
Energieffektivisering ved hjelp av IKT
13.05.2008
Evaluering av Media-programmet (2001-2006)
08.05.2008
Fleksibel bruk av "slots" i flytrafikken
30.04.2008
Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
24.04.2008
Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
23.04.2008
Søkelys på barns bruk av videospill
22.04.2008
Avlingsstatistikk
21.04.2008
Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
17.04.2008
Europas digitale framtid: midtveisevaluering av i2010-initiativet
17.04.2008
Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
17.04.2008
Trykkbeholderdirektivet (kodifisering)
17.04.2008
Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer
16.04.2008
Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II
16.04.2008
Oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet
15.04.2008
Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
09.04.2008
Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
09.04.2008
Erstatningssøksmål ved overtredelse av EUs kartell- og monopolregler
02.04.2008
Europeisk år for kreativitet og innovasjon i 2009
28.03.2008
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
27.03.2008
Statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon
19.03.2008
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
19.03.2008
Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene
19.03.2008
Informasjon til og høring av arbeidstakere
17.03.2008
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
11.03.2008
Hvordan standardisering kan bidra mer til innovasjon i EU
11.03.2008
Hurtigtiltak for 2008 for reduksjon av administrative byrer
10.03.2008
Markedsføringstillatelser for legemidler
04.03.2008

Sider