EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2010

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Årsrapport om fremskritt som er oppnådd av de felles teknologiinitiativforetakene i 2010

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.4.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Fælles teknologiinitiativer (FTI) er en ny måde at skabe offentlig-private partnerskaber på inden for industriel forskning på EU-plan. De blev etableret som pilotprojekter i 2007-2008 under det syvende rammeprogram [1] inden for fem strategiske områder – luftfart og lufttransport (Clean Sky-initiativet), offentlig sundhed (Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler), brændstofcelle- og brintteknologier (initiativet vedrørende brændstofceller og brint), indlejrede computersystemer (ARTEMIS-initiativet) og nanoelektronik (ENIAC-initiativet) [2]. Ved at forene industri, forskningsmiljø og EU med henblik på at definere en fælles forskningsdagsorden og investere i omfattende multinationale forskningsaktiviteter, især i økonomiske nedgangstider på globalt plan, udgør FTI'er en spændende mulighed for Europa for at styrke sin konkurrenceevne baseret på principper om videnskabelig ekspertise, åbenhed og innovation.

Årsrapporten om fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender (i det følgende benævnt "FTI-FF'er") udarbejdes i henhold til artikel 11, stk. 1 i de enkelte rådsforordninger, der opretter hvert enkelt fællesforetagende, og ifølge disse "skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport over de fremskridt, som fællesforetagendet for [navnet på fællesforetagendet] har opnået. Rapporten skal indeholde detaljerede oplysninger om gennemførelsen, bl.a. antallet af forelagte forslag, antallet af imødekomne forslag, deltagertype, herunder SMV’er, og landestatistikker."

Det juridiske grundlag indeholder også et krav om, hvis det er relevant, at inddrage information om vurderingsresultater, der er opnået ved hjælp af det teknologiske evalueringsværktøj, der skal definere miljøvirkningerne og -fordelene ved de samlede resultater fra fællesforetagendet Clean Sky [3]. Eftersom den første vurdering var forventet i slutningen af 2011, giver denne rapport en oversigt over de forberedende skridt med henblik på udformning og udvikling af systemet bag det teknologiske evalueringsværktøj, der blev taget i 2010.

Nærværende rapport er det andet selvstændige dokument, der giver Europa-Parlamentet og Rådet oplysninger om de fremskridt, der er sket inden for FTI-FF'er siden deres oprettelse.

Fællesforetagendernes aktiviteter i 2008 blev inkluderet i den almindelige Årsrapport om Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling i 2008 [4], og især som ledsager til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene [5] sammen med rapporten. Senere blev det besluttet at ændre omfanget af rapporten og udskille beskrivelsen af FTI-FFaktiviteter fra Kommissionens generelle forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Den første selvstændige rapport om FTI-FF-aktiviteter i 2009 [6] blev vedtaget i september 2011. Kommissionen har gjort sig betydelige anstrengelser for at præsentere det følgende års resultater af FTI-FF-aktiviteterne, som er genstand for denne rapport, for Europa-Parlamentet og Rådet rettidigt.

Den aktuelle Årsrapport om fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender i 2010 er udarbejdet efter de første foreløbige evalueringer af fællesforetagenderne i henhold til artikel 11, stk. 2, i de pågældende rådsforordninger. Der tages højde for ekspertanbefalinger i de foreløbige evalueringsrapporter og svar fra Kommissionen [7] samt de specifikke tiltag planlagt af FTI i forbindelse med disse anbefalinger. Der tages også højde for udtalelsen fra Revisionsretten, der er udtrykt i rapporter om årsregnskaber for FTI-FF'er for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2010 [8]. Rapporten indledes med en kort introduktion af FTI-FF'er og opsummerer deres vigtigste resultater i 2010 og skitserer mulige forbedringer i fremtiden. Den ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der indeholder vigtige statistiske oplysninger om FTI-FF'ernes forskningsaktiviteter i årets løb i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 i de pågældende rådsforordninger.

1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-
2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

2 Dette dokument indeholder ikke information om SESAR-fællesforetagendet (Single European Sky Air Traffic Management Research), der er et offentligt-privat partnerskab finansieret af det syvende rammeprogram og de transeuropæiske transportnet og har egne specifikke styrings- og rapporteringsmekanismer.

3 Omhandlet i artikel 8, stk. 1, i vedtægterne for fællesforetagendet Clean Sky, Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky, EUT L 30, 4.2.2008, s. 1.

4 Årsrapport om Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling i 2008, KOM (2009) 558 endelig, Bruxelles, 22.10.2009

5 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene som ledsager årsrapporten om Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling i 2008, SEC(2009) 1380 endelig, Bruxelles, 22.10.2009.

6 Årsrapport om fremskridt, der er opnået af de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender i 2009, KOM(2011) 557 endelig, Bruxelles, 14.9.2011.

7 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Første foreløbige evaluering af de fælles teknologiinitiativer ARTEMIS og ENIAC", KOM(2010) 752 endelig, Bruxelles, 16.12.2010. Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Rapport om den første foreløbige evaluering af [IMI, Clean Sky og FCH FTI'er]", der ledsager meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Partnerskaber om forskning og innovation", SEC(2011) 1072 endelig, Bruxelles, 21.9.2011.

8 Rapporter om årsregnskaber fra fællesforetagendet [navn på FTI'en] for regnskabsåret 2010 sammen med fællesforetagendes svar, EUT C 368, 16.12.2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2012